Maand: december 2016

Herindeling: sociale strijd staat centraal!

Op 22 december 2016 besprak de gemeenteraad voor het eerst het herindelingsontwerp dat de beide colleges hebben opgesteld naar aanleiding van het gehouden onderzoeksproces.  Lees hier de inbreng van de PvdA-fractie.

Op 16 januari neemt de gemeenteraad een besluit over het herindelingsontwerp. We weten dat onze reserves eindig zijn en de sociale achterstandsproblematiek, 50 jaar na de mijnsluiting, nog steeds niet opgelost is. Het is 5 minuten over 12. We kijken daarom op dit moment met een positieve insteek naar het herindelingsadvies.

De komende tijd voeren we nog gesprekken, in huiskamers, in het verenigingsleven, met werknemers én werkgevers en op andere plekken. Precies zoals we dat de afgelopen weken en maanden ook al hebben gedaan. We zullen daarbij luisteren naar argumenten en zorgen. Maar we leggen tijdens die gesprekken ook uit wat er nu écht aan de hand is en wat de aanleiding is van dit proces. We geven aan hoe we er in Landgraaf nu daadwerkelijk voor staan en we proberen misverstanden en spookbeelden uit de wereld te helpen. Pas aan het eind van dat traject komt onze fractie tot een definitief standpunt.

Wilt u contact opnemen met onze gemeenteraadsfractie? Stuur dan een mail naar fractie@pvda-landgraaf.nl of bel naar 06 – 17 38 64 57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadslid Smeets verlaat PvdA

Het bestuur en fractie van de PvdA Landgraaf hebben kennisgenomen van het besluit van haar raadslid Bart Smeets om per direct de Landgraafse PvdA-fractie te verlaten. Verschil in inzicht met betrekking tot het voornemen tot een fusie tussen Landgraaf en Heerlen is daar de oorzaak van. De heer Smeets zal zijn werk als raadslid verder voortzetten als eenmansfractie. Het bestuur en fractie betreuren deze stap ten zeerste maar respecteert deze keuze.

Onderstaand het krantenartikel in het Limburgs Dagblad, d.d. 19 december 2016.

ld_19-12_smeets-verlaat-pvda

Provincie Limburg steunt herindelingsvoorstel van beide colleges

De voorgestelde herindeling tussen de gemeenten Landgraaf en Heerlen kan op steun rekenen van de Provincie Limburg. Deze variant wordt gezien als de variant met meeste meerwaarde om de burgers in de beide gemeenten een beter toekomstperspectief te geven. Er wordt gekozen voor een georganiseerd gesprek met de burgers over de door het Expertteam benoemde vier zorgpunten en daaruit voortvloeiende elf afspraken (aanbevelingen) om te komen tot bindende afspraken voor het vaststellen van het herindelingsadvies (voorzien juni 2017). De beide colleges kiezen naar mening van de Provincie Limburg daarmee voor een gedegen onderbouwde koers in haar bestuurlijke organisatie, die stevig geworteld is in de opvattingen en belangen van haar inwoners.

Overtuigend advies
Een koers en aanpak die wat de Provincie Limburg betreft goed past binnen het provinciale beleid zoals opgetekend in de nota ‘Besturen blijft vooruitzien’. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vindt de adviezen van het Expertteam en BMC overtuigend. De herindeling beschouwt het college van GS als goede stap in het licht van de kansen en uitdagingen waar de beide gemeenten voor staan. Het college van GS spreekt daarom  steun uit voor het hieruit volgende voorstel tot herindeling. De Provincie Limburg heeft ook  de voorbereidingen tot het besluit van de beide colleges van Landgraaf en Heerlen ondersteund.

Gedeputeerde Staten is graag bereid om de vervolgstappen te blijven ondersteunen om met de beide gemeenten erop toe te zien dat de adviezen van het Expertteam krachtig navolging krijgen in aanloop naar het herindelingsadvies (voorzien juni 2017). Dit betekent ondersteuning in procesmatige zin voor wat betreft de gesprekken met burgers en het uitwerken van de set van 11 afspraken/aanbevelingen.

Klik hier om de gehele brief van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg te lezen.

 

Colleges maken afspraken over herindeling

De colleges van Landgraaf en Heerlen gaan samen met inwoners een pakket van bindende afspraken maken en aanbieden aan de provincie. Hiermee komen de colleges tegemoet aan de zorgen van inwoners en het advies van het expertteam. De zorgen gaan over voorzieningen, financiën, buurtidentiteiten en de nabijheid van het bestuur, zo bleek uit de buurtgesprekken van het expertteam. Als de gemeenteraden op 16 januari beslissen om het herindelingstraject door te zetten, dan gaan de colleges met de inwoners in gesprek over de zorgpunten om tot een definitief pakket van afspraken te komen. Dit pakket wordt door de gemeenteraden vastgesteld en gestuurd aan de provincie, nog voordat de provincie haar zienswijze geeft op het herindelingsvraagstuk.

De afspraken
Ter voorbereiding is er al een groot aantal afspraken geformuleerd. Deze gaan we na een positief besluit van de raden over herindeling met de inwoners bespreken.

We spreken af:

 • Het huidige niveau en de actuele werkwijze van het buurtgericht werken in beide gemeenten wordt gegarandeerd.
 • Beide gemeenten houden op te bestaan en er komt een nieuwe gemeente voor in de plaats, met een nieuwe naam. De voorlopige werknaam voor de nieuwe gemeente is Landgraaf-Heerlen. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om de definitieve naam te bepalen.
 • De samenwerking met, en facilitering van de stadsprinsen Heerlen, Landgraaf, Hoensbroek, de bestaande sleuteloverdrachten en carnavalsoptochten wordt gegarandeerd.
 • De komende 10 jaar komt er buiten Heerlen centrum geen betaald parkeren
 • Begin 2017 wordt gestart met de realisatie van een nieuw doelgroepenbad op een locatie in Landgraaf in samenhang met de doorontwikkeling van zwembad Otterveurdt.
 • Het huidige accommodatiebeleid van beide gemeenten wordt als minimaal niveau gegarandeerd.
 • Verbeteren verbindingen openbaar vervoer: Samen met de provincie prestatieafspraken vastleggen met de OV-partners inzake de bereikbaarheid (geformuleerd als maximale reistijd tijdens kantooruren) van zorginstellingen in de regio Parkstad en de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard vanuit alle wijken van de nieuwe gemeente. Dit traject was al ingezet met de provincie. Zo is er vanaf de nieuwe concessie een betere busverbinding richting het ziekenhuis in Sittard-Geleen.
 • De provincie Limburg zegt toe dat zij in 2021 de gevraagde financiële doorlichting zal uitvoeren en de uitkomsten zal publiceren.
 • De lokale woonlasten voor huurders en woningeigenaren van woningen met een waarde tussen de 75.000 en 300.000 euro zullen tot en met 2022 niet met meer dan inflatie stijgen ten opzichte van 2017.
 • Alle afspraken met inwoners toetsen en daarover rapporteren: De provincie Limburg zegt toe dat zij in 2021 de gevraagde toets zal uitvoeren en de uitkomsten zal publiceren.
 • In Heerlen wordt al gewerkt met buurtwethouders. Vanaf 1 maart 2017 zal dit ook in Landgraaf worden ingevoerd. Voor elke buurt(organisatie) een collegelid benoemd als eerste aanspreek- en coördinatiepunt. Afgesproken wordt dat ook in de nieuwe gemeente gewerkt zal worden met buurtwethouders.
 • Elke buurt(organisatie) heeft een vast ambtelijk aanspreekpunt binnen de gemeente.
 • De gemeente Landgraaf schuift aan in de werkgroep van de gemeente Heerlen en de Smart Services Campus waar verkend wordt welke smart-maatregelen mogelijk zijn om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te vergemakkelijken en verbeteren.
 • In de nieuwe gemeente zullen (net als in Heerlen nu al het geval is) een thuisbezorgdienst en een vervoersdienst komen voor mensen die niet of heel moeilijk in staat zijn om het gemeenteloket te bezoeken.
 • De twee bestaande gemeenteloketten (Op de Kamp / Heerlen centrum) blijven hun volwaardige gemeentelijke loketfunctie houden. Daarbij wordt het huidig serviceniveau als minimum gegarandeerd.

Hierover willen we met onze inwoners in gesprek:

 • Met elke buurt wordt bekeken welke verbetermogelijkheden er zijn in het buurtgericht werken om de buurteigenheid ook in de methodiek en de activiteiten het beste tot zijn recht te laten komen
 • Infrastructuur: Het betreft de verbindingen TUSSEN de kernen, de interne bereikbaarheid wordt belangrijker als er sprake is van spreiding van voorzieningen. Wij inventariseren de plekken waar het verkeer (auto en fiets) vastloopt tussen de kernen en leggen dat voor aan de burger om te bezien of dit ook de plekken zijn waar zij de meeste last van hebben. De belangrijkste knelpunten die hieruit voortkomen worden ingebracht in de investeringsagenda van de nieuwe gemeente die met de provincie wordt opgesteld.
 • Het inventariseren en bespreken van maatregelen die in andere (fusie)gemeenten gewerkt hebben om de dienstverlening in de buurten op peil te houden. Bepalen welke het beste toepasbaar zijn en daarover implementatieafspraken maken.
 • Contact zoeken via social media is al gemeengoed maar door de bomen ziet men het bos niet meer. Samen met de buurtorganisaties wordt gekeken naar de beste manier om virtuele wijkplatforms in te richten zodat burgers, bedrijven, de buurtwethouder en de buurtcontactambtenaar makkelijk en snel zaken bespreekbaar kunnen maken en elkaar beter kunnen informeren.

Hierover gaan we samen uitgebreid in gesprek:

 • Het huidige accommodatiebeleid van beide gemeenten wordt besproken met burgers om te bezien welke optimalisaties mogelijk zijn als gevolg van de fusie. Het huidige beleid van beide gemeenten is als minimum gegarandeerd. Een nieuw gezamenlijk beleidskader zal voor de totstandkoming van de nieuwe gemeente door de gemeenteraden vastgesteld worden als kader voor de nieuwe gemeente.

Klik hier voor een volledig overzicht van de gemaakte afspraken

De raden bespreken het herindelingsvoorstel, inclusief de gemaakte afspraken tussen de beide colleges die als voorwaarden gelden, op donderdag 22 december 2016 en maandag 16 januari 2017.

Op de website www.landgraafheerlen.nl vindt u alle informatie met betrekking tot het hele proces en alle onderliggende documenten. We zijn graag bereid om u – indien u daar behoefte aan heeft – een geprinte versie van de onderzoeksrapporten thuis te bezorgen.

15540637_1267500946621248_3942990421411837540_o

 

 

 

 

 

 

Goed nieuws: Randweg Abdissenbosch/B221 komt er!

In maart en mei 2016 bleek dat de Duitse aansluiting op de geplande Randweg Abdissenbosch (OU B221) stond opgenomen in het concept Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP2030) . De B221 Ortsumgehung Scherpenseel stond daarin met hoge prioriteit opgenomen in de categorie “Vordringlicher Bedarf”.

Op basis van dit BVWP2030 is door de Duitse Bundestag het “Ausbaugesetz Fernstraßen” opgesteld. Dit is een soort van wet die bepaalt welke projecten ook echt uitgevoerd moeten worden. Vandaag kwam het bericht dat de Duitse Bundestag het “Ausbaugesetz Fernstraßen” definitief heeft vastgesteld. De B221 OU Scherpenseel staat hierin met de hoogste prioriteit opgenomen in de categorie “Vordringlicher Bedarf”. Dit betekent dat wettelijk is vastgelegd dat de B221 wordt gerealiseerd en dat de financiële middelen in de begroting zijn gereserveerd. Er is nu geen enkele onzekerheid meer dat de B221 gerealiseerd gaat worden.

Gedeputeerde Eric Geurts (PvdA) en wethouder Regterschot (VVD) hebben al de handen ineen geslagen en werken momenteel aan een zo spoedig mogelijke realisatie van de weg. De PvdA Landgraaf is verheugd met dit bericht dat als overwinning mag worden beschouwd voor vele Landgraafse inwoners die dagelijks de enorme verkeershinder dwars door woonwijken ervaren.

Foto: de reeds gerealiseerde beoogde aansluiting op de Buitenring Parkstad Limburg.

Nu ook WhatsApp Buurtpreventieborden in Landgraaf

Landgraaf kent al rond de 20 WhatsApp-groepen verdeeld over de wijken Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Samen zorgen we zo voor een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente Landgraaf juicht dit burgerinitiatief toe en mede naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA-fractie plaatst de gemeente nu ook WhatsApp Buurtpreventieborden. Goed nieuws!

Bij WhatsApp Buurtpreventie maken buurtbewoners via WhatsApp op hun smartphone een groep aan. In deze groep kunnen ze berichten aan elkaar sturen over de veiligheid in hun omgeving. Het doel van een Whatsapp Buurtpreventiegroep is het zorgen voor meer ‘ogen en oren’ in de buurt en het delen van berichten over verdachte omstandigheden. Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een inbreker op de vlucht slaat. Bij het delen van een bericht over een dringende verdachte situatie moet wel altijd eerst melding bij de politie worden gemaakt via 112 zodat deze snel kan optreden.

Wil je ook aan de slag in je buurt of wil je een WhatsApp Buurtpreventiebord? En wat zijn eigenlijk de spelregels? Klik dan voor meer informatie op deze link.