Colleges maken afspraken over herindeling

De colleges van Landgraaf en Heerlen gaan samen met inwoners een pakket van bindende afspraken maken en aanbieden aan de provincie. Hiermee komen de colleges tegemoet aan de zorgen van inwoners en het advies van het expertteam. De zorgen gaan over voorzieningen, financiën, buurtidentiteiten en de nabijheid van het bestuur, zo bleek uit de buurtgesprekken van het expertteam. Als de gemeenteraden op 16 januari beslissen om het herindelingstraject door te zetten, dan gaan de colleges met de inwoners in gesprek over de zorgpunten om tot een definitief pakket van afspraken te komen. Dit pakket wordt door de gemeenteraden vastgesteld en gestuurd aan de provincie, nog voordat de provincie haar zienswijze geeft op het herindelingsvraagstuk.

De afspraken
Ter voorbereiding is er al een groot aantal afspraken geformuleerd. Deze gaan we na een positief besluit van de raden over herindeling met de inwoners bespreken.

We spreken af:

 • Het huidige niveau en de actuele werkwijze van het buurtgericht werken in beide gemeenten wordt gegarandeerd.
 • Beide gemeenten houden op te bestaan en er komt een nieuwe gemeente voor in de plaats, met een nieuwe naam. De voorlopige werknaam voor de nieuwe gemeente is Landgraaf-Heerlen. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om de definitieve naam te bepalen.
 • De samenwerking met, en facilitering van de stadsprinsen Heerlen, Landgraaf, Hoensbroek, de bestaande sleuteloverdrachten en carnavalsoptochten wordt gegarandeerd.
 • De komende 10 jaar komt er buiten Heerlen centrum geen betaald parkeren
 • Begin 2017 wordt gestart met de realisatie van een nieuw doelgroepenbad op een locatie in Landgraaf in samenhang met de doorontwikkeling van zwembad Otterveurdt.
 • Het huidige accommodatiebeleid van beide gemeenten wordt als minimaal niveau gegarandeerd.
 • Verbeteren verbindingen openbaar vervoer: Samen met de provincie prestatieafspraken vastleggen met de OV-partners inzake de bereikbaarheid (geformuleerd als maximale reistijd tijdens kantooruren) van zorginstellingen in de regio Parkstad en de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard vanuit alle wijken van de nieuwe gemeente. Dit traject was al ingezet met de provincie. Zo is er vanaf de nieuwe concessie een betere busverbinding richting het ziekenhuis in Sittard-Geleen.
 • De provincie Limburg zegt toe dat zij in 2021 de gevraagde financiële doorlichting zal uitvoeren en de uitkomsten zal publiceren.
 • De lokale woonlasten voor huurders en woningeigenaren van woningen met een waarde tussen de 75.000 en 300.000 euro zullen tot en met 2022 niet met meer dan inflatie stijgen ten opzichte van 2017.
 • Alle afspraken met inwoners toetsen en daarover rapporteren: De provincie Limburg zegt toe dat zij in 2021 de gevraagde toets zal uitvoeren en de uitkomsten zal publiceren.
 • In Heerlen wordt al gewerkt met buurtwethouders. Vanaf 1 maart 2017 zal dit ook in Landgraaf worden ingevoerd. Voor elke buurt(organisatie) een collegelid benoemd als eerste aanspreek- en coördinatiepunt. Afgesproken wordt dat ook in de nieuwe gemeente gewerkt zal worden met buurtwethouders.
 • Elke buurt(organisatie) heeft een vast ambtelijk aanspreekpunt binnen de gemeente.
 • De gemeente Landgraaf schuift aan in de werkgroep van de gemeente Heerlen en de Smart Services Campus waar verkend wordt welke smart-maatregelen mogelijk zijn om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te vergemakkelijken en verbeteren.
 • In de nieuwe gemeente zullen (net als in Heerlen nu al het geval is) een thuisbezorgdienst en een vervoersdienst komen voor mensen die niet of heel moeilijk in staat zijn om het gemeenteloket te bezoeken.
 • De twee bestaande gemeenteloketten (Op de Kamp / Heerlen centrum) blijven hun volwaardige gemeentelijke loketfunctie houden. Daarbij wordt het huidig serviceniveau als minimum gegarandeerd.

Hierover willen we met onze inwoners in gesprek:

 • Met elke buurt wordt bekeken welke verbetermogelijkheden er zijn in het buurtgericht werken om de buurteigenheid ook in de methodiek en de activiteiten het beste tot zijn recht te laten komen
 • Infrastructuur: Het betreft de verbindingen TUSSEN de kernen, de interne bereikbaarheid wordt belangrijker als er sprake is van spreiding van voorzieningen. Wij inventariseren de plekken waar het verkeer (auto en fiets) vastloopt tussen de kernen en leggen dat voor aan de burger om te bezien of dit ook de plekken zijn waar zij de meeste last van hebben. De belangrijkste knelpunten die hieruit voortkomen worden ingebracht in de investeringsagenda van de nieuwe gemeente die met de provincie wordt opgesteld.
 • Het inventariseren en bespreken van maatregelen die in andere (fusie)gemeenten gewerkt hebben om de dienstverlening in de buurten op peil te houden. Bepalen welke het beste toepasbaar zijn en daarover implementatieafspraken maken.
 • Contact zoeken via social media is al gemeengoed maar door de bomen ziet men het bos niet meer. Samen met de buurtorganisaties wordt gekeken naar de beste manier om virtuele wijkplatforms in te richten zodat burgers, bedrijven, de buurtwethouder en de buurtcontactambtenaar makkelijk en snel zaken bespreekbaar kunnen maken en elkaar beter kunnen informeren.

Hierover gaan we samen uitgebreid in gesprek:

 • Het huidige accommodatiebeleid van beide gemeenten wordt besproken met burgers om te bezien welke optimalisaties mogelijk zijn als gevolg van de fusie. Het huidige beleid van beide gemeenten is als minimum gegarandeerd. Een nieuw gezamenlijk beleidskader zal voor de totstandkoming van de nieuwe gemeente door de gemeenteraden vastgesteld worden als kader voor de nieuwe gemeente.

Klik hier voor een volledig overzicht van de gemaakte afspraken

De raden bespreken het herindelingsvoorstel, inclusief de gemaakte afspraken tussen de beide colleges die als voorwaarden gelden, op donderdag 22 december 2016 en maandag 16 januari 2017.

Op de website www.landgraafheerlen.nl vindt u alle informatie met betrekking tot het hele proces en alle onderliggende documenten. We zijn graag bereid om u – indien u daar behoefte aan heeft – een geprinte versie van de onderzoeksrapporten thuis te bezorgen.

15540637_1267500946621248_3942990421411837540_o