Maand: juni 2017

Geen instemming Kadernota

Voor het eerst sinds jaren heeft de PvdA-fractie niet kunnen instemmen met de Kadernota. De Kadernota is een belangrijk document voor de gemeenteraad om daarmee op basis van de laatste financiële gegevens aan te geven welke richting het college van burgemeester en wethouders op moet bij het opstellen van de begroting voor het komende jaar. De volgende (belangrijkste) argumenten hebben er toe geleid dat wij dit jaar niet konden instemmen.

– in tegenstelling tot het advies van het college van B&W kiest een meerderheid (GBBL, CDA en PRO) van de raad om alleen aan de slag te gaan met een eigen zwembad en daarvoor een greep te doen uit de Algemene Reserve. Dit is alsof je een te dure auto koopt met spaargeld, terwijl de maandelijkse lasten nog helemaal niet gedekt zijn. Met enorme tekorten op de taken in het sociaal domein (uitkeringen, ondersteuning, (jeugd)zorg) vinden we dit onverantwoord.

– Wij zien liever dat we een regio-zwembad realiseren samen met Heerlen en de Provincie Limburg zodat de kosten gedeeld kunnen worden en de rekening niet onnodig aan de Landgraafse inwoners wordt gepresenteerd. Dit was ook de afspraak, maar het college weigert hierover in het kader van de voorgestelde investeringsagenda met de Provincie en de gemeente Heerlen aan tafel te gaan.

– We verwachten dat gemeenten in de toekomst meer geld ontvangen van het Rijk omdat het weer beter met de economie gaat. De afspraak met de gemeenteraad was dat deze verwachte groei van de zogenaamde ‘algemene uitkering’ achter de hand zou worden gehouden om tekorten in het sociaal domein te financieren. Een meerderheid van de raad heeft er vandaag voor gekozen die belangrijke afspraak los te laten. De verwachte toenemende middelen mogen nu ook aan andere zaken besteed worden, terwijl miljoenentekorten in onze begroting nog niet zijn gedekt. Ook dat vinden wij onverantwoord.

Opvallend was dat het advies van het college van burgemeester en wethouders overeenkwam met onze PvdA-standpunten.

De raad besloot helaas anders waardoor we niet konden instemmen met de voorliggende stukken. We zijn benieuwd of de Provincie Limburg met de keuzes van de Landgraafse gemeenteraad uiteindelijk na de begrotingsbehandeling in november van dit jaar kan instemmen. Dit is immers vereist in het kader van het preventieve financiële toezicht door de Provincie.

‘Landgraaf als twistappel’

Vandaag verscheen er in Dagblad de Limburg een achtergrondartikel over de voorgenomen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen. ‘Een terugblik en een
doorkijk naar de toekomst’, zo schrijft de Limburger.

In het artikel een beknopte maar duidelijke weergave van de lange geschiedenis van het herindelingsdossier en het draaiende CDA-Landgraaf. Ook wordt stilgestaan bij het ontbreken van ‘massaal verzet’.

Komende week volgt de uitspraak van de rechter en zullen Provinciale Staten de knoop doorhakken. Onze inwoners hebben recht op duidelijkheid! Samen werken aan een betere toekomst!

DDL-20170628-01002GO010

 

 

Zonder geloofwaardigheid geen overtuigingskracht!

Omdat wij (de oppositiepartijen SP, PvdA, Fractie Haarbosch, GroenLinks en VVD) de Landgraafse zienswijze niet kunnen onderschrijven, hebben wij besloten om onze afwijkende zienswijze door middel van het vandaag gepresenteerde document aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.

De zienswijze van de gemeente Landgraaf bevat een groot aantal onwaarheden. Deze onwaarheden tasten de geloofwaardigheid van de Landgraafse zienswijze aan. De zienswijze van de gemeente Landgraaf steunt voor een belangrijk deel op de adviezen van prof. dr. A.F.A. Korsten (bestuurskundige) en mr. drs. H. Doornhof (jurist). Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering bleek dat zij hun reputatie niet aan de stelligheid van de beweringen van het college willen verbinden. Ook dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de zienswijze van Landgraaf.

Marc van Caldenberg, fractievoorzitter van de SP: ‘De door het college van B&W en coalitie betwiste sociaal-maatschappelijke achterstanden zijn geen fictie. Voor veel inwoners van Landgraaf vormen ze de harde realiteit. In onze reactie op de zienswijze van Landgraaf wordt de bewijsvoering voor deze stelling aangedragen.’

‘Ook de weergave van de rol en positie van het CDA Landgraaf is niet overeenkomstig de werkelijkheid. We hechten er veel waarde aan om het onterecht gecreëerde beeld in de Landgraafse zienswijze, recht te zetten’, aldus VVD-voorman Bjorn Lambie.

Robin Reichrath (fractievoorzitter PvdA): ‘Het getuigt van brutaliteit als je eigen verhaal is gestoeld op aantoonbare onwaarheden. Een voorbeeld. In de zienswijze lezen we dat Landgraaf geen fanclub kent die openlijk ijvert voor de herindeling van Landgraaf met Heerlen. Het college, de coalitiepartijen en heel Landgraaf weet dat bewoners van Landgraaf een stichting hebben opgericht die onder de naam ‘Voor Fusie!’ ijvert voor de fusie van Landgraaf en Heerlen.’

Thomas Boijmans (fractievoorzitter GroenLinks) vat kernachtig de reactie namens de gezamenlijke oppositiepartijen samen: ‘Onze reactie maakt duidelijk dat de argumenten uit de zienswijze van college en coalitie niet overtuigen omdat ze met gemak kunnen worden ontkracht met aantoonbare feiten’.

‘We roepen iedereen, maar expliciet Provinciale- en Gedeputeerde Staten op de tijd en moeite te nemen onze reactie zorgvuldig te bestuderen. Zij kunnen dan maar tot één conclusie komen: zonder geloofwaardigheid geen overtuigingskracht!’, aldus Lenie Haarbosch van de gelijknamige fractie.

Klik hier om onze reactie te lezen

 

 

DDL-20170621-02004HE010

Zorgwekkende tekorten sociaal domein in Landgraaf!

Afgelopen week presenteerde het Landgraafs college de Kadernota. De Kadernota geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente en is een opstap naar de verwerking van de begroting, die in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Wie de Landgraafse zienswijze leest over de voorgenomen herindeling, of wie regelmatig diverse discussies op Facebook leest, kan wel eens de indruk krijgen dat in Landgraaf alles op orde is. Niets is minder waar. De (financiële) zorgen voor de gemeente Landgraaf zijn enorm. Bij stabiliserende lasten (en dat is al een opgave) heeft Landgraaf tot en met 2021 in totaal circa 21 miljoen (!) nodig aan reserves om de tekorten te kunnen opvangen…

Het zal de inzet van de PvdA Landgraaf altijd zijn dat de meest kwetsbare burgers in onze samenleving worden ontzien. Noodzakelijk zorg en ondersteuning moet – linksom of rechtsom – geleverd worden. Een éxtra reden om het college snel op te roepen te stoppen met alle geldverkwisting.

tekorten

Bron: presentatie van de gemeente Landgraaf over de Kadernota

‘Gratis Pinkpop-kaarten naar keuze voor raadsleden, verkeerd signaal’

Afgelopen week ontvingen de raadsleden van Landgraaf een e-mail van de burgemeester waarin zij met partner werden uitgenodigd voor een dag naar keuze. De gemeente Landgraaf zou deze kaarten betalen. Een verkeerd signaal, vindt de PvdA-fractie.

Vijf jaar geleden werden raadsleden in het kader van het 25-jarig jubileum van Pinkpop in Landgraaf ook al eens eenmalig uitgenodigd. Jan Smeets wenste destijds de gemeente te bedanken voor de samenwerking tussen gemeente en Pinkpop. Dat is niet ongebruikelijk. Tevens was de uitnodiging bedoeld om deel te nemen aan een aangekondigde ‘netwerkbijeenkomst’. Het was vooral gezellig, maar van een georganiseerde ‘netwerkbijeenkomst’ was geen sprake.

Sindsdien was onze lijn duidelijk: er wordt terughoudend omgegaan met het uitnodigen van externe gasten op kosten van de belastingbetaler. Raadsleden kunnen hun eigen ticket betalen, net als alle andere inwoners van Landgraaf. De afgelopen jaren ontvingen raadsleden dan ook geen gratis tickets voor Pinkpop.

Indien op kosten van de gemeente externe gasten worden uitgenodigd, moeten deze uitnodigingen doelgericht zijn en in het belang van de gemeente. Indien raadsleden een ‘dag naar keuze’ krijgen aangeboden zonder dat er verder iets is georganiseerd, wordt aan dit criterium niet voldaan. Het feit dat de raadsleden deze uitnodiging slechts één dag vooraf via de burgemeester ontvangen, zonder dat hier verder een motivering aan ten grondslag ligt, bevestigt het vermoeden dat hierover onvoldoende is nagedacht.

De PvdA-fractie heeft in de afgelopen jaren altijd hierover een duidelijk standpunt ingenomen. Omdat de burgemeester nu eenzijdig tot dit besluit is gekomen, waarmee het aanzien van het openbaar bestuur en het raadslidmaatschap in het bijzonder, geschaad wordt, ziet de PvdA-fractie zich genoodzaakt hierin stelling te nemen.

De handreiking integriteit van het ministerie van Binnenlandse zaken is overigens ook duidelijk: ‘Voorwaarde om op een uitnodiging in te gaan, is dat deze functioneel is, sober en in het belang van de betreffende overheid’. De Landgraafse gedragscode spreekt over functionaliteit: er moet een ‘herkenbaar verband zijn met de functie die hij vervult’. Daarvan is geen sprake als het een vrijblijvende uitnodiging is voor een dag naar keuze op Pinkpop.

Raadslid Robin Reichrath plaatste hierover een bericht op zijn persoonlijke Facebookpagina. Dit bericht leidde al gauw tot honderden reacties en steunbetuigingen. Robin Reichrath: ‘Door de vele positieve reacties ben ik gesterkt in mijn opvatting dat dergelijke uitnodigingen op koste van de belastingbetaler, zonder enig gemeentelijk belang, een verkeerd signaal is. De discussie draagt bij aan het besef dat de overheid over dit soort zaken goed moet nadenken. We hebben een voorbeeldfunctie.’