Geen instemming Kadernota

Voor het eerst sinds jaren heeft de PvdA-fractie niet kunnen instemmen met de Kadernota. De Kadernota is een belangrijk document voor de gemeenteraad om daarmee op basis van de laatste financiële gegevens aan te geven welke richting het college van burgemeester en wethouders op moet bij het opstellen van de begroting voor het komende jaar. De volgende (belangrijkste) argumenten hebben er toe geleid dat wij dit jaar niet konden instemmen.

– in tegenstelling tot het advies van het college van B&W kiest een meerderheid (GBBL, CDA en PRO) van de raad om alleen aan de slag te gaan met een eigen zwembad en daarvoor een greep te doen uit de Algemene Reserve. Dit is alsof je een te dure auto koopt met spaargeld, terwijl de maandelijkse lasten nog helemaal niet gedekt zijn. Met enorme tekorten op de taken in het sociaal domein (uitkeringen, ondersteuning, (jeugd)zorg) vinden we dit onverantwoord.

– Wij zien liever dat we een regio-zwembad realiseren samen met Heerlen en de Provincie Limburg zodat de kosten gedeeld kunnen worden en de rekening niet onnodig aan de Landgraafse inwoners wordt gepresenteerd. Dit was ook de afspraak, maar het college weigert hierover in het kader van de voorgestelde investeringsagenda met de Provincie en de gemeente Heerlen aan tafel te gaan.

– We verwachten dat gemeenten in de toekomst meer geld ontvangen van het Rijk omdat het weer beter met de economie gaat. De afspraak met de gemeenteraad was dat deze verwachte groei van de zogenaamde ‘algemene uitkering’ achter de hand zou worden gehouden om tekorten in het sociaal domein te financieren. Een meerderheid van de raad heeft er vandaag voor gekozen die belangrijke afspraak los te laten. De verwachte toenemende middelen mogen nu ook aan andere zaken besteed worden, terwijl miljoenentekorten in onze begroting nog niet zijn gedekt. Ook dat vinden wij onverantwoord.

Opvallend was dat het advies van het college van burgemeester en wethouders overeenkwam met onze PvdA-standpunten.

De raad besloot helaas anders waardoor we niet konden instemmen met de voorliggende stukken. We zijn benieuwd of de Provincie Limburg met de keuzes van de Landgraafse gemeenteraad uiteindelijk na de begrotingsbehandeling in november van dit jaar kan instemmen. Dit is immers vereist in het kader van het preventieve financiële toezicht door de Provincie.