Nieuwe oproep: Constructief werkt beter!

De fracties van PvdA, GroenLinks, VVD en fractie Haarbosch hebben het college van B&W nogmaals opgeroepen om de rijen te sluiten, nu Provinciale Staten met een zéér ruime meerderheid hebben ingestemd met de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen.

Adv Hele Pagina-constructief werkt beter

Volledige tekst van de advertentie:

Constructief werkt beter!

De afgelopen maanden kozen het college van Landgraaf en de coalitiefracties GBBL, CDA en PRO voor een bitter harde strijd tegen de Provincie Limburg. Een strijd vóór zelfstandigheid, waarbij de belangen van onze inwoners en het personeel van de gemeente Landgraaf niet meer centraal stonden.

Nu Provinciale Staten met een ruime meerderheid hebben ingestemd met het herindelingsvoorstel Landgraaf-Heerlen per 1 januari 2019, wordt de roep om op een constructieve wijze aan de toekomst te gaan werken nóg groter. We hebben het college van burgemeester en wethouders en de coalitiefracties GBBL, CDA en PRO herhaaldelijk opgeroepen om hun strijd tegen de herindeling te staken, en in het belang van onze inwoners en het personeel van onze gemeente, aan tafel te schuiven bij de Provincie Limburg en de gemeente Heerlen. Onze inwoners en het gemeentepersoneel verdienen het!

Samen de schouders eronder!
Ook al worden de sociaal-maatschappelijke achterstanden door het college van Landgraaf betwist, er ligt wel degelijk een stevig probleem. Als het besteedbaar inkomen in Landgraaf 2.000 euro lager ligt dan het landelijk gemiddelde, de arbeidsparticipatie en het opleidingsniveau beduidend lager zijn, de arbeidsongeschiktheid en het zorggebruik significant hoger, dan zijn dat feiten waar politici wakker van zouden moeten liggen. De geschiedenis heeft laten zien dat we deze hardnekkige achterstanden met samenwerking alléén, niet hebben kunnen wegwerken. Daarom een herindeling, in plaats van een op dit punt al veertig jaar tekortschietende samenwerking!

Politici die verantwoordelijkheid durven te nemen!
Die herindeling komt er alleen als politici hun verantwoordelijkheid nemen. Landgraaf nam zelf het initiatief om tot een verdergaande samenwerking (inclusief de herindelingsvariant) met Heerlen te komen. Vanaf 2003 hebben diverse onderzoeken de noodzaak aangetoond. En even zo vele keren waren de onderzoeksrapporten bestemd voor het archief. Als gemeenten aantoonbaar tekort schieten in hun bestuurskracht en de bescherming van de belangen van hun inwoners daarom vragen, is het de taak van het provinciebestuur om in te grijpen. Politici zonder ruggengraat kijken dan weg. Zo niet Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg. Ze hebben de moed gehad om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Een betere toekomst voor iedereen!
Met een positief besluit over de herindeling Landgraaf-Heerlen hebben Provinciale Staten op 7 juli 2017 de deur geopend naar een betere toekomst voor de inwoners van Landgraaf, Heerlen en de regio. De kans op een betere toekomst ligt daarmee in onze handen. De rijen moeten nu gesloten worden. De verdeeldheid in de samenleving moet stoppen. De fusie zal er naar alle waarschijnlijkheid komen en het is zaak er nu samen het beste van te maken. We doen daarom een oproep aan de gemeentebesturen van Landgraaf en Heerlen, om samen met hun inwoners, vanaf nu de handen ineen te slaan. Aandacht voor de wijken, aandacht voor identiteit, aandacht voor voorzieningen en de belangen van onze medewerkers. Want we mogen deze kans niet uit onze handen laten glippen!