Positief resultaat 2016, zorgen onverminderd groot

De gemeente Landgraaf heeft het jaar 2016 afgesloten met een financieel overschot van 3,1 miljoen euro. Het college van B&W stelt voor dat bedrag aan de algemene reserve toe te voegen. Die spaarpot kan worden gespekt omdat het tekort op sociale domein lager is uitgevallen dan was geraamd. Ook konden diverse meevallers worden ingeboekt, zoals minder lasten voor het beheer van wegen en accommodaties. Desalniettemin kampt de gemeente Landgraaf met enorme structurele tekorten in het sociaal domein. Voor een juichstemming is geen plaats.

Met dit resultaat haakt Landgraaf aan bij de positieve financiële resultaten van de afgelopen jaren. Wethouder Wilbach: ‘Dit is een gevolg van het solide financiële beleid dat in onze gemeente al jaren wordt gevoerd.’

Sociaal domein

Wat afgelopen jaar vooral gunstig uitpakte, is dat het tekort op het sociaal domein lager was, dan waarop was gerekend. Vooral de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) heeft minder gekost. Jeugdzorg en participatie daarentegen weer duurder uit dan waarop vooraf was gerekend. Het gaat bij het sociaal domein om de taken die de gemeente heeft op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Wethouder Wilbach (financiën): ‘Het zal de komende jaren de grote uitdaging zijn om inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein in evenwicht te brengen.’

De auditcommissie heeft geadviseerd over de definitieve jaarcijfers. Die commissie bestaat uit gemeenteraadsleden, wethouder Christian Wilbach (financiën) en ambtenaren. Ook de accountant heeft een positieve verklaring afgegeven. De gemeenteraad zal naar verwachting in een extra raadsvergadering in het zomerreces op 13 juli 2016 instemmen met de definitieve bestemming van het overschot.