Maand: augustus 2017

Sloopplannen in Abdissenbosch in ijskast

Nadat buurtbewoners in Abdissenbosch in verzet kwamen en (o.a.) PvdA-raadslid Robin Reichrath om opheldering vroeg, heeft het college van burgemeester en wethouders de sloopplannen van sociale huurwoningen in de buurt Abdissenbosch voorlopig alsnog in de ijskast gezet. ‘De buurtbewoners in Abdissenbosch verdienen op een zo kort mogelijke termijn duidelijkheid over de toekomst van hun woning. We vragen ons af of dit uitstel nu ook afstel betekent’, aldus Reichrath. Die duidelijkheid kan en wil wethouder Dreissen nu nog niet geven.

DDL-20170825-02004HE009

Investeringsagenda: ‘Dé brug naar een betere toekomst!’

Om gemeenten die gaan herindelen een voortvarende start te geven, heeft de Provincie Limburg enkele maanden geleden aan de betrokken gemeenten een substantiële bijdrage aan een investeringsagenda toegezegd. In de regio Parkstad, waar de sociaaleconomische achterstanden groot zijn, is zo’n investeringsagenda bittere noodzaak. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom een substantiële bijdrage aan Landgraaf en Heerlen in het vooruitzicht gesteld. Voorwaarde is wel dat betrokken gemeenten zelf samen (in samenwerking met de Provincie Limburg) aan de slag gaan met de invulling van deze investeringsagenda.

In maart van dit jaar besloten het college van B&W en de coalitiefracties GBBL, CDA en PRO in Landgraaf om geen medewerking te verlenen aan het opstellen van een investeringsagenda voor de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen.

De afgelopen maanden zijn daarom de fracties van PvdA, SP, GroenLinks, VVD en Fractie Haarbosch aan de slag gegaan met een investeringsagenda die als input kan dienen voor de uitwerking van een gezamenlijke en toekomstgerichte agenda. In de afgelopen maanden hebben we met deskundigen uit het maatschappelijk middenveld gesproken. Zij bevestigen de noodzaak van een constructieve en toekomstgerichte aanpak via een gezamenlijke investeringsagenda.

De investeringsagenda bevat een sterke impuls voor de sociale agenda. Daarnaast kiezen genoemde partijen voor substantiële investeringen in de voorzieningen van onze buurten en wijken. Denk daarbij aan een nieuw zwembad op de huidige locatie In de Bende in combinatie met een verdere doorontwikkeling van het sportpark, de upgrading van de Oefenbunker en het verduurzamen maken van woningen.

Nu Provinciale Staten op 7 juli 2017 met een ruime meerderheid hebben ingestemd met het herindelingsadvies, is de kans verder toegenomen dat de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen per 1 januari 2019 een feit zal zijn. Het is van belang voor onze inwoners en de medewerkers van de gemeente Landgraaf dat we goed en tijdig voorbereid zijn op een eventuele herindeling van Landgraaf en Heerlen. De voorstellen uit de investeringsagenda helpen daarbij en geven een kwalitatieve impuls op vele beleidsterreinen.

De investeringsagenda wordt in de vorm van een initiatiefvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van Landgraaf op 28 september (oordeelvormend) en op 12 oktober (besluitvormend). Het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf is uitgenodigd om op de voorstellen een (voorlopige) reactie te geven, zodat de gemeenteraad in staat is de overwegingen van het college van B&W mee te nemen in haar beraadslagingen.

Onze inspanningen zijn en blijven gericht op de totstandkoming van een gezamenlijke investeringsagenda van Landgraaf, Heerlen en de Provincie Limburg. Gelet op de sociaaleconomische achterstanden in de beide gemeenten, zijn we onze inwoners en onze medewerkers deze inspanning verplicht.

Lees hier het initiatief-raadsvoorstel van de fracties van PvdA, SP, Fractie Haarbosch, GroenLinks en VVD.

Lees hier de investeringsagenda (met daarin alle goede voorstellen) zoals deze aan de gemeenteraad van Landgraaf is voorgelegd.

DDL-20170825-02001HE002

Sloopplannen Abdissenbosch zorgen voor protest

‘Gisteren spraken de bewoners met PvdA-fractievoorzitter Robin Reichrath. Die is verbaasd dat de gemeenteraad nog niet is ingelicht. Volgens hem is eerder afgesproken dat sociale huurwoningen alleen worden afgebroken als dat echt noodzakelijk is. Ook is gesproken over ‘wijk-acupunctuur’. Daarmee wordt het hier en daar weghalen van een woning bedoeld. „Dit is duidelijk iets anders”, vindt Reichrath. Of hij tegen het plan stemt? Dat is nog onduidelijk, want de fractie moet de zaak nog bespreken. ‘

De gemeenteraad bespreekt de plannen op 14  en 28 september.

DDL-20170819-02004HE011

Inwoners verdienen inzicht in gemaakte kosten bij strijd tegen herindeling

De fracties PvdA, SP, Haarbosch, GroenLinks en VVD in de gemeenteraad van Landgraaf vragen het college van burgemeester en wethouders om inzicht te geven in de totale (directe én indirecte) kosten van de strijd tegen de voorgenomen herindeling.

Nu Provinciale Staten op 7 juli 2017 met een ruime meerderheid (D66, CDA, VVD, SP, PvdA en GroenLinks) hebben ingestemd met het herindelingsadvies, is de kans verder toegenomen dat de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen per 1 januari 2019 een feit zal zijn.

Desondanks heeft de gemeenteraad van Landgraaf ervoor gekozen om een referendum te organiseren. De PvdA-fractie heeft in een eerder stadium aangeven dat van een objectief en zorgvuldig referendum geen sprake meer kan zijn. Het college van burgemeester en wethouders koerst slechts op één uitkomst. Van een gelijk speelveld tussen voor- en tegenstanders is absoluut geen sprake (geweest), waardoor de meerwaarde van het referendum nihil is.

Voor het voeren van de strijd tegen de voorgenomen herindeling heeft het college maar liefst € 500.000,- beschikbaar gesteld. Omdat uiteindelijk de inwoners van Landgraaf de rekening betalen voor de uitgaven van het college, baart de omvang van deze uitgaven ons zorgen. Deze zorgen leiden er toe dat nu schriftelijke vragen worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. We wachten de beantwoording met belangstelling af.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

DDL-20170818-02006HE008

1Limburg: ‘Oppositie Landgraaf wil opheldering over actiekosten’

In Memoriam: Bert Janssen

In 1992 kende de gemeente Landgraaf een bestuurlijk hectische periode. Twee wethouders waren afgetreden in verband met corruptiebeschuldigingen in het kader van wat de Vriendenrepubliek is gaan heten.

Er was een soort noodcoalitie gevormd, burgemeester Hans Coenders maakte zijn vertrek bekend en nu zou er dus ook nog een nieuwe burgemeester komen. In het politieke vacuüm kwam tot veler verrassing de naam van Bert Janssen uit de hoed. Ik weet nog goed dat ik het bericht van zijn benoeming via de radio vernam. Dat waren nog eens andere tijden. De benoemingsprocedure was strikt vertrouwelijk verlopen. (De vertrouwenscommissie onder leiding van Thei Gybels communiceerde nog rechtstreeks met de commissaris van de koningin.) Na een telefoontje met de gemeente Echt vernam ik Berts adres en vertrok met een fles wijn naar Echt. Daar vond mijn eerste ontmoeting met Bert plaats. Hij heeft mij daar nog vaak aan herinnerd. Ik bleek de eerste te zijn die hem kwam feliciteren. Per 1 januari 1993 kon hij aan de slag als tweede burgemeester van Landgraaf. Samen met zijn onafscheidelijke José.

Daarna heb ik hem beter leren kennen in mijn rollen als raadslid, wethouder en burger. Bert was een stevige bestuurder, wist van doorpakken en inspireren. Gaf ruimte en greep in waar dat nodig was.. Ik heb het vaker gezegd: Bert was een echte burgemeester.

En ja, hij was lid van de PvdA, van mijn partij. Daar liep hij niet mee te koop, hij was niet bepaald een partijtijger. Maar in alle gesprekken die ik met hem had gaf hij blijk van zijn betrokkenheid bij zijn PvdA.

De samenwerking met hem en de ook veel te vroeg gestorven wethouder Thei Gybels zal ik nooit vergeten. Bert was ook aanhanger van de verheffingsmoraal. Landgraaf kwalitatief beter maken. Dit bewees hij met zijn liefde voor Theater Landgraaf en het Poëziefestival. De ruimte die hij gaf aan initiatieven zoals Mondo Verde en Snowworld. Voor de bouw van het Burgerhoes gaf hij de eerste aanzet met het rond krijgen van een voorbereidingskrediet. Na zijn pensionering op 1 oktober 2010 bleef hij zich maatschappelijk inzetten voor Landgraafse zaken.

Toen hij mij als voorzitter van Servicegilde Landgraaf vroeg of ik wilde toetreden tot het bestuur kon ik niet weigeren. Op 9 september viert het Servicegilde zijn 25-jarig bestaan. Bij dat jubileum zullen we Bert node missen.

Eind juni zag de wereld er voor Bert nog heel anders uit. Hij stond aan de vooravond van de vervanging van een hartklep. Bij een routinescan voorafgaande aan die operatie werd geconstateerd dat er in zijn lichaam meer aan de hand was. Na een kort ziekbed is hij op 9 augustus overleden.

Bert was een enorm liefhebber van wijn, een kenner bij uitstek. Hij leverde aan een aantal mensen jaarlijks de Grand Barrail. Bij ons thuis noemen wij die wijn: de burgemeester. Mijn voorraad is intussen op. Op één fles na.

Jan Bonten