Kritische vragen over handelen college en burgemeester inzake ‘gratis’ PinkPop-kaarten

Op 8 juni jl. heeft raadslid Robin Reichrath gevraagd naar een lijst van de op kosten van de gemeente Landgraaf uitgenodigde gasten voor Pinkpop 2017. Nadat hier niet binnen de gebruikelijke termijn op is gereageerd, heeft hij in een mail van 29 juni jl. en nóg eens op 12 juli jl. aan het college gevraagd alsnog de gevraagde informatie (net als in het voorgaande jaar) te verstrekken. Na maar liefst twee maanden is het gevraagde overzicht van genodigde gasten en de gemaakte kosten nog altijd niet verstrekt. Dit leidt er toe dat samen met de fracties Haarbosch, GroenLinks, VVD en SP schriftelijke vragen zijn gesteld aan het college.

De fracties PvdA, Haarbosch, GroenLinks, VVD en SP zien het eerdere aanbod van de burgemeester voor een ‘gratis’ dag naar keuze voor PinkPop 2017 als een geschenk op kosten van de Landgraafse belastingbetaler. Bovendien vinden de fracties het aanbod in strijd met (de geest van) de Gedragscode Integriteit. Slechts als deelname aan evenementen functioneel wordt geacht, is deelname geoorloofd. Ook voor het aanvaarden van geschenken, in het bijzonder geschenken boven €50,– is  een gedragslijn beschreven.

Aangezien voor zover bekend op geen van die drie dagen een zogenoemde “netwerkbijeenkomst” plaatsvond, én het aan het raadslid met partner werd overgelaten op welke dag hij of zij met partner op het evenement aanwezig wilde zijn, kan het aanbod van de burgemeester niet anders gezien worden dan als een aanbod tot een geschenk op kosten van de belastingbetaler. Dat werd ook duidelijk uit de reactie van de burgemeester in de Limburger, d.d. 3 juni 2017: ‘Het is een goedbedoelde geste om te laten zien dat we met z’n allen enorm trots zijn op dit evenement.’
Die trots kan volgens de vragenstellers ook worden uitgedragen zonder gratis Pinkpop-kaarten op kosten van de belastingbetaler weg te geven.

Ook vinden de fracties dat met het aanbod raadsleden in een moeilijke positie werden gemanoeuvreerd omdat zij vervolgens voor zichzelf de afweging moesten gaan maken of het geschenk kon worden aanvaard of niet. Bovendien voelden diverse raadsleden zich genoodzaakt publiekelijk verantwoording af te leggen over hun keuze, waardoor ook andere raadsleden voor het blok werden gesteld.

De vragenstellers hechten er bijzondere waarde aan te vermelden dat ook zij trots zijn op het evenement PinkPop. De vragen zijn dan daarom ook niet gericht op het evenement PinkPop, maar op het handelen van het college respectievelijk de burgemeester.

We zien uit naar de schriftelijke reactie van het college.

De gehele brief met daarin de vragen kunt u lezen door op deze link te klikken.

Bron afbeelding: TV Enschede FM