Manifest aanpak achterstanden Parkstad Limburg

De afdelingen van de PvdA in de Regio Parkstad Limburg zijn zich er zeer van bewust dat de maatschappelijke achterstanden in ons stedelijk gebied een structureel probleem van onze samenleving zijn. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum, staan jaar in jaar uit aan de onderkant van landelijke kengetallen op het gebied van gezondheid, werkloosheid, opleidingsniveau, inkomen, problematische schulden en jeugd- en jongerenproblematiek. Sommige van deze achterstanden zijn inmiddels “erfelijk” en vormen voorspelbare kenmerken van de inwoners van een aantal wijken in deze gemeenten. Onze problematiek is vergelijkbaar met die van Rotterdam, Amsterdam of Groningen!

Sinds de jaren ’70 zijn door opvolgende regeringen, provincie- en gemeentebesturen tal van beleidsprogramma’s in gang gezet om in de grote steden van de Randstad deze kenmerkende achterstanden te bestrijden. Door de extra aandacht voor de herstructurering van de voormalige Oostelijke Mijnstreek en de later ingezette vergrijzing en ontgroening, werd ook onze regio daar soms bij betrokken. 

Maar we moeten constateren dat dit tot heden weinig of geen effect heeft gehad. Van de Perspectievennota Limburg, de operatie van Zwart naar Groen, het Grote Stedenbeleid, de wijkenaanpak en de herstructurering van de woningmarkt op Parkstad Limburg-niveau: niets lijkt echt te helpen om de kern van het probleem aan te pakken. 

De PvdA is er van overtuigd dat ook de recent bekend geworden “Regio Deal” onvoldoende effect zal hebben op de bestaande achterstanden. Wij constateren namelijk dat, net als bij alle voorgaande pogingen, vrijwel alle financiële middelen worden ingezet op de hardware. Het gaat opnieuw over stenen en asfalt, en vooral over resultaten op de korte termijn. En dus niet over duurzame inzet op bestrijding van de vele hardnekkige achterstanden. En dus hebben de inwoners van onze regio gemiddeld nog altijd een veel lagere levensverwachting. Het uitblijven van meetbaar effect van de inzet tot nu toe, maakt duidelijk dat het anders moet. 

De PvdA in de Regio Parkstad Limburg vindt de genoemde achterstanden onacceptabel en roept daarom politieke partijen van links tot rechts, beleidsmakers op alle niveaus, maatschappelijke organisaties met relevante expertise en ook het bedrijfsleven op om gezamenlijk tot een andere aanpak te komen.

Een aanpak waarbij structureel geïnvesteerd wordt in mensen voor mensen op basis van een nationaal plan achterstandsbestrijding.  Waarmee de grote groep van mensen zonder kansen eindelijk aan een perspectief op verbetering geholpen wordt. En wij hoeven daarbij niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn de afgelopen 40 jaar tal van effectieve hulpprogramma’s gestart die aantoonbaar leiden tot structurele verbeteringen: in de gezondheidszorg, het onderwijs, het welzijnswerk en het arbeidsmarktbeleid. Maar al te vaak werden die programma’s vroegtijdig beëindigd als gevolg van bezuinigingsoperaties, aflossing van de politieke wacht, gebrek aan doorzettingsmacht of versnippering van middelen.

Wij zetten ons in om te komen tot een integrale en breed gedragen samenwerking die een structurele aanpak mogelijk maakt in álle domeinen, dus inclusief het sociale domein. En met een horizon tot tenminste 2030!

Onze inzet daarbij is een meetbare en duurzame kansenverbeteringen voor iedereen die aan de kant staat, voor de vele kinderen en jongeren die we hard nodig hebben maar die al snel kansloos blijken. Dat vraagt om langjarige ondersteuning en begeleiding voor hen die het nodig hebben, oud of jong. En dus ook om een integrale aanpak van de pijlers werken, wonen, welzijn en zorg, en jeugd en onderwijs. Met een geconcentreerde inzet van middelen, dáár waar ze het hardst nodig zijn: in de wijken met de grootste achterstanden.  Het vraagt ook om effectieve inzet en dus het gebruik van erkende en bewezen effectieve inzet van expertise en menskracht. En het vraagt om betrokkenheid van velen, van inzet van mens tot mens, van buddy tot hulpbehoevende. Wij geloven in de maakbaarheid van een kansrijk Parkstad Limburg van en voor iedereen.

 

Januari 2020

 

Afdeling Landgraaf-Heerlen,

Marcel Verheijden, voorzitter

 

Afdeling Kerkrade,

Hans Bosch, voorzitter

 

Afdeling Brunssum,

Servie Broers, voorzitter

 

Afdeling Simpelveld-Voerendaal,

Chames Nouri, voorzitter

 

Afdeling Beekdaelen,

Richard Griffijn, voorzitter