Economie en bedrijvigheid

De economische ontwikkeling van Landgraaf wordt aangejaagd door bedrijven. En economische groei creëert banen. Ondernemers die investeren in de lokale economie en samenleving moeten daarom kunnen rekenen op een warm onthaal. Om bedrijvigheid in Landgraaf te stimuleren zullen onze bedrijventerreinen nieuwe en bestaande bedrijven maximale kansen moeten bieden. Daar hoort ook een optimale bereikbaarheid bij ten gunste van economie, toerisme en werkgelegenheid. Er is sprake van een groeiend tekort aan mensen in de zorg en techniek.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Met het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen wordt gezorgd voor een gunstig vestigingsklimaat. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen gaat bij de PvdA-Landgraaf vóór nieuwbouw of uitbreiding van bedrijventerreinen;
  • De PvdA-Landgraaf wil de lokale werkgelegenheid stimuleren door de huur- of verkoopprijs van een bedrijventerrein te koppelen aan garanties met betrekking tot werkgelegenheid;
  • De PvdA-Landgraaf vindt dat er één loket voor alle dienstverlening aan bedrijven moet zijn. Een loket dat goed bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening of melding van calamiteiten;
  • De PvdA-Landgraaf wil dat wordt geïnvesteerd in een werkgeversservicepunt waarin vraag en aanbod van arbeid samenkomen. Er moet een gemeentelijke accountmanager komen die ervoor zorgt dat bureaucratie en het denken in regels in plaats van mogelijkheden geen kans krijgen;
  • De PvdA-Landgraaf is voorstander van een experiment waarbij een deel van de OZB (Onroerendezaakbelasting) voor bedrijven in een ‘Ondernemersfonds’ wordt gestort. Lokale ondernemers bepalen vervolgens zelf waaraan dit geld wordt besteed. Zo kunnen ondernemers jaarlijks investeren in lokaal economisch beleid. Gemeente en bedrijfsleven werken op die manier samen aan een economisch aantrekkelijke gemeente;
  • De PvdA-Landgraaf blijft voorstander van de aanleg van de Randweg Abdissenbosch en houdt vast aan de aanleg van de Buitenring, niet alleen vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en economische ontwikkeling, maar ook vanwege de bijdrage die de Buitenring per saldo levert aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de verkeersveiligheid. De PvdA-Landgraaf houdt daarbij nadrukkelijk ook vast aan de door Landgraaf gestelde condities. De gemeenten in Parkstad hebben hun bijdrage aan de Buitenring geleverd. Geen cent erbij!
  • Met de aanleg van goede treinverbindingen, waaronder die met Aken, wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan de economische ontwikkeling van Parkstad. Deze aanleg wordt daarom door ons gesteund. Een dure verplaatsing van het treinstation is wat de PvdA-Landgraaf betreft – met de kennis van nu – niet aan de orde.