Participatie, werk en inkomen

We moeten méér gaan doen met minder geld. Maar de overdracht van taken biedt ook kansen. Voor het eerst krijgt de gemeente zeggenschap over praktisch het hele sociaal-maatschappelijke terrein. Het wordt daardoor mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Awbz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), de jeugdzorg en het terrein van werk en inkomen. Door ze te bundelen kunnen verschillende vormen van ondersteuning efficiënter worden aangeboden. Door bij de uitvoering van verschillende regelingen intensiever samen te werken voor cliënten met een meervoudige problematiek, kunnen maatschappelijke professionals winst boeken, niet alleen in financieel opzicht, maar ook in prestaties, kwaliteit van leven en menselijk geluk. De PvdA-Landgraaf wil daarom dat gewerkt wordt volgens het principe: één gezin, één plan, één regisseur!

De PvdA-Landgraaf wil een solidaire en respectvolle samenleving. Wij zien het daarom als een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners en maatschappelijke organisaties, solidariteit te organiseren. Onze samenleving is een samenleving waarin iedereen actief deelneemt naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit de mensen in de directe omgeving maar als dat niet kan, zorgt de gemeente voor een goed vangnet. Aan dat solidariteitsprincipe willen we invulling geven door een beroep te doen op de eigen (betaal)kracht van mensen en maatschappelijke organisaties en door mensen met een uitkering als vrijwilliger in te zetten.

Werk

Werk geeft zelfrespect, leidt tot zelfstandigheid en is de aanjager van integratie en participatie. Daarom moeten onze inwoners zo veel mogelijk aan het werk. De PvdA verwacht dat iedereen die zonder werk zit actief blijft, bijvoorbeeld met stages, het volgen van scholing of door het doen van vrijwilligerswerk. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) werk. De arbeidsmarkt houdt niet op bij onze gemeentegrens. De PvdA-Landgraaf vindt dat ook de mogelijkheden in de euregio moeten worden benut.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • Het behalen van een startkwalificatie is cruciaal. Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk.
 • Op Zuid-Limburgse schaal moeten afspraken worden gemaakt met scholen en bedrijven zodat leerlingen eerder zullen kiezen voor een technische opleiding.
 • Jongeren die goed zijn met hun handen moeten op een andere manier worden benaderd. Dat vraagt om een andere manier van denken bij werkgevers, meer gericht op het model meester/gezel.
 • De arbeidsmarkt is verbreed tot de euregio. Onze inwoners moeten worden gestimuleerd om ook bij de ‘buren’ te solliciteren. Zij moeten worden geholpen om

Inkomen & Ondersteuning

Werk en inkomen zorgen voor zelfstandigheid en creëren kansen. Maar niet iedereen vindt gemakkelijk werk. Soms hebben mensen daarbij hulp nodig. De samenleving die de PvdA-Landgraaf voor ogen heeft, is een samenleving waarin we ons niet neerleggen bij armoede, maar waarin de overheid samen met bewoners en maatschappelijke organisaties solidariteit organiseert. Juist in deze tijd van economische malaise moeten we daarom kwetsbare inwoners blijven ondersteunen met een activerende aanpak van armoede. Ook in Landgraaf groeien nog steeds kinderen op in armoede. De PvdA-Landgraaf vindt dat onacceptabel.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • Bijstandsgerechtigden worden actief geholpen bij het vinden van werk. Waar nodig wordt geholpen om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren door de inzet van scholing, stage of onbetaalde arbeid;
 • Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor de mensen met minder kansen geldt het vangnet van de bijstand. De kansrijke groep op de arbeidsmarkt kan zelf op zoek gaan naar een baan;
 • De PvdA-Landgraaf vindt dat van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie mag worden gevraagd. Deze tegenprestatie sluit zoveel mogelijk aan bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesse van de cliënt;
 • De cliënt krijgt een aantal passende keuzemogelijkheden aangeboden om een tegenprestatie te leveren. Wie een fatsoenlijk en passend werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt;
 • Mensen met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) worden zoveel als mogelijk toegeleid naar werk in een reguliere baan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen het gemeentelijk werkbedrijf;
 • Medewerkers in de uitvoering zoals Thuishulpen (Alfahulpen) hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens Cao-normen, ook als zij dit werk als ZZP’er doen (Zelfstandige Zonder Personeel). De PvdA-Landgraaf vindt dat dit een belangrijk criterium is, dat in aanbestedingsprocedures moet worden geborgd;
 • Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, wordt niet meer als voorwaarde gesteld dat zij hun bedrijf moeten stopzetten. ZZP’ers moeten in aanmerking kunnen komen voor minimabeleid;
 • De PvdA-Landgraaf wil met een activerend armoedebeleid de aanval op armoede voortzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen is voor ons een topprioriteit;
 • Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uit den boze. Binnen maximaal vier weken moet het traject voor schuldhulpverlening starten en binnen maximaal een half jaar moet de start van een traject in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geregeld zijn;
 • Als dat nodig is moeten mensen worden geholpen bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven;
 • Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven moeten stevige afspraken worden gemaakt om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Convenanten met deurwaarders moeten exorbitante incassokosten voorkomen;
 • Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun onder andere in de vorm van een collectieve ziektekostenverzekering;
 • Met maatschappelijke organisaties en kerken moeten afspraken worden gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen die zij wel kennen, maar de gemeente nog niet, kunnen worden geholpen;
 • Stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding bezighouden, komen met de gemeente regelmatig bijeen om de kwaliteit van het armoedebeleid te handhaven, onderling efficiënter samen te werken en om kennis uit te wisselen. De bereidheid om in ketenverband met de gemeente samen te werken is als het aan de PvdA-Landgraaf ligt een voorwaarde voor subsidieverstrekking;
 • Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan fraudebestrijding en handhaving bij de PvdA-Landgraaf hoog op de agenda.