Ruimte, Milieu & Erfgoed

De grootschalige herstructurering op het gebied van wonen in Parkstad moet gepaard gaan met een versterking van de economische en fysieke infrastructuur. Om daar invulling aan te geven hebben de acht gemeenten in Parkstad gekozen voor een Internationale Bau Ausstellung (IBA) in Parkstad. Deze van oorsprong Duitse aanpak moet zorgen voor fysiek-ruimtelijke projecten waarmee 45 miljoen euro in Parkstad wordt geïnvesteerd. De PvdA-Landgraaf is voorstander van de IBA Parkstad omdat deze aanpak leidt tot economische, sociale en culturele impulsen voor de regio.

De PvdA-Landgraaf vindt veilige en goed onderhouden buurten van groot belang. Speeltuinen, hoogwaardig en onderhoudsarm groen, buurtparkjes en bankjes moeten voor ontspanning zorgen en burgers uitnodigen om elkaar te ontmoeten. In de buurten Heiveld, Lichtenberg en Kakert wordt een groot aantal woningen gesloopt. Het vrijkomend gebied wordt slechts ten dele opnieuw bebouwd. Daarmee komt ruimte vrij voor de aanleg van een recreatieplek, met hoogwaardig groen, speelvoorzieningen en andere recreatieve elementen. Omdat investeringen als deze helpen om een forse waardedaling van het particulier vastgoedbezit te voorkomen, moet de herstructureringsoperatie in Parkstadverband onverkort worden doorgevoerd. Ook of misschien wel juist op lokaal niveau valt er op het gebied van duurzaamheid veel te winnen. Een duurzame wereld begint bij onszelf. De PvdA-Landgraaf wil daarom werk maken van een duurzame stad. Landgraaf is rijk aan monumenten en historische gebouwen. Ons erfgoed moeten we koesteren en de gemeente moet waar mogelijk een bijdrage leveren aan de restauratie of instandhouding.

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA-Landgraaf wil een gevarieerd aanbod van woningen in de buurten: zowel koop als huur, duur en goedkoop, voor jongeren en ouderen. Dat is de beste manier om te voorkomen dat een buurt afglijdt. De aanpak van sociaal zwakke buurten heeft daarbij onze prioriteit;
• De wijkontwikkelingsplannen voor Nieuwenhagen-Lichtenberg en Ubach over Worms zijn uitvoeringsgereed. Als het aan de PvdA-Landgraaf ligt komt ook het Wijkontwikkelingsplan voor Schaesberg snel gereed.
• Gemeente en woningcorporatie kunnen het niet alleen. Burgers willen vaak medeverantwoordelijkheid dragen voor het op orde houden van hun buurt. Dat kan door deel te nemen in een buurtvereniging, maar ook door onderhoudstaken met bijbehorend budget aan buurtbewoners over te dragen;
• De PvdA-Landgraaf wil werk maken van het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen en diensten en het gebruik van duurzaam opgewekte energie door huishoudens en bedrijven in Landgraaf;
• Waar mogelijk worden gemeentelijke gebouwen voorzien van ‘groene’ daken en inwoners worden gestimuleerd dit voorbeeld te volgen;
• Bij nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van koude-warmte-opslag. Nieuwbouw van het zwembad is een project dat daarvoor bij uitstek kansen biedt;
• Alle huishoudens en bedrijven van Landgraaf krijgen een klimaatadviseur op bezoek die adviezen geeft om energie en dus geld te besparen;
• Bij het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties worden ook afspraken gemaakt over isolatie, zonnepanelen en nieuwe Hr-ketels in bestaande woningen;
• Eigenaren van woningen, ouder dan 10 jaar, worden gestimuleerd om in de duurzaamheid van hun woning te investeren. Wie door zo’n investering het energielabel A haalt, krijgt vijf jaar lang 10% korting op de OZB.
• Door het nog te bouwen Kennis-, Informatie- en Adviescentrum te koppelen aan het thema ‘EnergieStad’ ontstaan nieuwe kansen en wellicht ook aanvullende financieringsmogelijkheden die kunnen bijdragen aan een duurzamer karakter van het gebouw.
• Met de top van de Wilhelminaberg heeft Landgraaf nog een troef achter de hand. De kansen en mogelijkheden die door IBA Parkstad zullen ontstaan, moeten worden aangegrepen om aan deze top een definitieve invulling te geven.
• In de voormalige basisschool in Rimburg worden drie eengezinswoningen gerealiseerd. Het markante en historisch waardevolle gebouw krijgt daarmee een nieuwe bestemming. Leegstand leidt op termijn tot verloedering. Daarom vraagt ook de leegstand van het voormalige gemeentehuis van Ubach over Worms en kasteel en hoeve Strijthagen om een maximale inspanning van de gemeente.