Sport, Kunst & Cultuur

Sport, Kunst & Cultuur spelen een belangrijke rol bij de participatie en emancipatie van onze inwoners. Ze dragen ook bij aan het imago van Landgraaf en aan onze lokale identiteit. Daarom is een gevarieerd sportief en cultureel aanbod op lokale en regionale schaal – als onderdeel van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat – van belang. Het Landgraafse verenigingsleven biedt vele mogelijkheden om op het gebied van kunst en cultuur, of in de sport actief te zijn. Daarmee zijn deze verenigingen een belangrijke drager van een vitale leefgemeenschap. Geschikte voorzieningen en financiële ondersteuning in de vorm van subsidies horen daar natuurlijk bij.

Sport

Wie investeert in sport en beweging investeert in de gezondheid van mensen en bevordert participatie en sociale samenhang. Daarom is het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. De PvdA-Landgraaf vindt dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn. Wij vinden het van groot belang dat jongeren al op jonge leeftijd kennis maken met sporten. Omdat sporten in verenigingsverband van meerwaarde is, willen we jongeren binden aan sportverenigingen.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • Sportparken moeten optimaal worden benut. Dat kan door ze open te stellen voor medegebruik door scholen, buurtorganisaties en andere verenigingen;
 • Sport kan niet zonder kwalitatief goede en goed beheerde accommodaties. Ook hier gaat kwaliteit boven kwantiteit. Voor het behoud van kwaliteit moeten gebruikers ook een rol krijgen;
 • De sportaccommodaties in Landgraaf moeten van een kwalitatief hoogwaardig niveau zijn. Om die kwaliteitseis ook voor het sportcomplex aan de Heigank te kunnen invullen moeten nog stappen worden gezet. De PvdA-Landgraaf wil dit sportcomplex daarom door ontwikkelen tot een bredere accommodatie met een sportief en cultureel profiel, waar naast de zwem-, voetbal- en zaalsport ook plek is voor muziek en toneel;
 • Het Sport- en Leisurepark is bij uitstek een plek om te investeren in een volwaardig regionaal sportaanbod voor mensen met een beperking;
 • De PvdA-Landgraaf wil dat er een Plan van Aanpak schaatspret komt. Dit is een beknopt draaiboek, dat bij aanhoudende vorst voorziet in een gratis toegankelijke schaatsvoorziening.

Kunst & Cultuur

We moeten trots zijn op ons rijke culturele leven. De PvdA-Landgraaf wil dat cultuurcoaches kinderen en jongeren op of ná school, in aanraking brengen met een grote verscheidenheid aan cultuur. Dat kan beeldende kunst, dans, theater, literatuur, erfgoed of muziek zijn. Ervaring en diverse onderzoeken tonen aan dat de actieve muziekbeoefening bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het maken van muziek maakt kinderen intelligenter, sterkt hun verbaal geheugen, verbetert hun motoriek, is bevorderlijk voor de leesvaardigheid, schoolprestaties en integratie, en kan helpen om concentratieproblemen te voorkomen. Deze uitkomsten alleen al, zijn voor de PvdA-Landgraaf, met het oog op optimale ontwikkelingskansen voor onze eigen jeugd, voldoende reden om de muziekbeoefening onder onze jongste inwoners te bevorderen. Daarenboven is uit diezelfde onderzoeken gebleken dat kinderen die aan muziek doen, worden gestimuleerd in een ander belangrijk aspect van hun persoonlijke ontwikkeling: bij kinderen die muziek maken verbetert het sociale gedrag. Muziekbeoefening draagt dus niet alleen bij aan een harmonieuze ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar ook aan de bevordering van harmonie en samenhang in onze samenleving. Voor de PvdA-Landgraaf een bijkomende reden om te investeren in muziekbeoefening op jonge leeftijd. De PvdA-Landgraaf ziet ook kansen in nieuwe werkvormen voor een intensievere samenwerking tussen onderwijs en cultuurinstellingen, waaronder de Muziekschool, de Vrije Akademie, Theater Landgraaf en de Oefenbunker, waarin partijen als partner met elkaar optrekken. Willen we het gemeentelijk kunstbezit op een verantwoorde manier beheren, dan is een toereikend technisch- preventief- en herstelonderhoud noodzakelijk. Dat was in de achterliggende periode nauwelijks het geval. Kapitaalvernietiging en een verarming van het gemeentelijk cultureel erfgoed zijn dan het voorspelbare gevolg.

 • Dit betekent voor de komende raadsperiode:
  Muziekonderwijs en artistieke vorming moeten een vaste plek houden op de basisschool;
 • Met Theater Landgraaf en de Oefenbunker benoemen we twee pareltjes uit de culturele infrastructuur van Landgraaf. Theater Landgraaf en de Oefenbunker zijn niet alleen van groot belang voor de inwoners van Landgraaf, maar ook voor de inwoners van Parkstad en de euregio. De PvdA-Landgraaf wil dat dit ook in de toekomst zo blijft!
 • Het toeristisch-recreatief aanbod van Landgraaf moet worden versterkt met één of meerdere kunstroutes;
 • De PvdA-Landgraaf wil dat het gemeentelijk kunstbezit bereikbaar en toegankelijk is voor de inwoners van Landgraaf en daarbuiten. Reden waarom er een kunstuitleenproject moet komen;
 • In Parkstad wordt vrijwel alleen gesproken over de kosten van cultuur. Dat moet anders. Als het aan de PvdA-Landgraaf ligt komt er een Cultuurplan voor Parkstad met aandacht voor de positieve wisselwerking tussen cultuur en economie.