Zorg en welzijn

De PvdA-Landgraaf kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar willen betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Samen voor Elkaar! Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. De PvdA-Landgraaf vindt dat hulp en ondersteuning gegarandeerd moeten zijn voor de mensen die dat hard nodig hebben; ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag als gevolg van de vergrijzing. Draagkracht is voor ons een leidend principe, zowel in financiële zin als in sociaal opzicht. De gemeente krijgt de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren, bijvoorbeeld met de inzet van wijkverpleegkundigen. Zorgmedewerkers moeten aanspreekbaar en zichtbaar zijn in de wijk. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis zijn we nog niet klaar. Het gaat erom dat mensen daarna iets kunnen gaan doen. Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mantelzorgers. Ze doen hun werk met liefde. Maar niet zelden is dit werk ook ontzettend zwaar. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten we koesteren en ondersteunen. Dat die ondersteuning in Landgraaf goed is geregeld blijkt uit het feit dat een landelijke toetsingscommissie aan de Vrijwilligerscentrale het ‘Keurmerk Steunpunt Vrijwilligers’ met de volle drie sterren voor organisatie, bedrijfsvoering en dienstverlening heeft toegekend. Tegelijkertijd zijn nog te veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onvoldoende op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden die de Vrijwilligerscentrale hen kan bieden. Wij vinden daarom dat moet worden gezocht naar mogelijkheden om het succes van de Vrijwilligerscentrale nog beter voor het voetlicht te brengen. Succes mag best worden gevierd! De samenleving die de PvdA-Landgraaf voor ogen staat is ook een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • De aanpak met sociale wijkteams en vroegsignalering is succesvol gebleken. Als het aan ons ligt wordt deze aanpak voortgezet;
 • De manier om aan zorg te komen moet minder ingewikkeld worden gemaakt. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. Door stevig te investeren in het gesprek aan de voorkant kan dat mogelijk worden gemaakt;
 • Vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan worden ingezet om hulp te bieden, bij voorbeeld bij het onderhoud van de tuin of bij klussen in huis;
 • De overdracht van zorgtaken vanuit de AWBZ biedt kansen om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. Daarbij wordt eerst een beroep gedaan op de eigen kracht en het eigen netwerk, familie en buurt, en pas daarna op de inzet van een professional;
 • Mantelzorgers zitten vaak al aan hun grenzen. Nog meer belasting zal leiden tot twee patiënten bij de huisarts: de zieke en zijn verzorger. Om dit te voorkomen wil de PvdA-Landgraaf de mantelzorgers de komende jaren extra ondersteunen.
 • Het is niet alleen maar halen, je kunt ook wat komen brengen. Zo kun je voor een scootmobiel in aanmerking komen, maar tevens anderen helpen met het voeren van hun administratie;
 • Bij zorgvragen moet ook gekeken worden naar eenzaamheid;
 • Een persoonsgebonden budget (PGB) wordt alleen verstrekt aan cliënten die in staat zijn om zelf de regie over een PGB te voeren. Fraude met PGB’s moet hard worden aangepakt;
 • De PvdA-Landgraaf wil dat er een toegankelijkheidsprogramma komt. De openbare ruimte en publieke voorzieningen worden toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen vier jaar voorzien van op- en afritjes waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen worden zo afgesteld dat de gebruiker van een rollator geen sprintje hoeft te trekken. Met winkeliers, ondernemers en architecten worden afspraken gemaakt over toegankelijkheid.

Gezondheidszorg

Gezondheid wordt door veel mensen gezien als het belangrijkste goed. We zien dat de sociaal economische gezondheidsverschillen groter worden. Mensen met een lager inkomen zijn vaak dikker, hebben een slechter onderhouden gebit, hebben vaker last van ziektes en worden minder oud. De verschillen worden in plaats van kleiner juist groter. De PvdA-Landgraaf vindt deze verschillen onacceptabel en wil de gevolgen ervan aanpakken.

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • Preventie moet worden beloond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is niet alleen goedkoper maar draagt ook bij aan de kwaliteit van leven van onze inwoners;
 • De inwoners van Landgraaf moeten kunnen beschikken over een gezondheidscentrum dat aansluit bij de wijkgerichte zorg en waarin huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en andere medici uit de eerstelijnsgezondheidszorg samenwerken;
 • De PvdA-Landgraaf wil dat er een lokale levensstijlcampagne komt met een jaarlijks uitvoeringsprogramma om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Landgraaf te verkleinen. Dit uitvoeringsprogramma moet in het bijzonder aandacht hebben voor het stimuleren van bewegen, gezond eten, alcoholmatiging, stoppen met roken en het voorkomen en bestrijden van depressies;
 • ‘Op voeten en fietsen naar school’ moet worden gestimuleerd.

Jeugdzorg

De PvdA-Landgraaf wil dat er in het kader van de jeugdzorg meer wordt geïnvesteerd in positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en niet te veel verwachten van de effecten van repressie. De eigen kracht van de jongeren en hun gezinnen moet zo veel mogelijk worden benut. Per gezin is er één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg en het passend onderwijs is daarbij van groot belang. Dat alles vraagt om een duidelijke regie van de gemeente. Een belangrijke rol bij de uitvoering van dit specifieke jeugdbeleid is weggelegd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA-Landgraaf wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, stoppen met het onnodig opplakken van medische etiketten, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren;
 • Voorkomen is beter en vele malen goedkoper dan genezen. Hulp en ondersteuning moeten daarom primair gericht zijn op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties;
 • Voor een betere en efficiënte Jeugdzorg is het nodig dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht;
 • Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak komt. Meerdere hulpverlenende instanties in één gezin wil de PvdA-Landgraaf zo veel mogelijk voorkomen. Er moet daarom worden gewerkt volgens het principe één kind/gezin, één plan, één regisseur en één loket!
 • Jongeren verlaten het onderwijs als het aan de PvdA-Landgraaf ligt, niet zonder startkwalificatie. Het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten heeft daarom voor ons een hoge prioriteit;
 • Bij verslavingszorg en maatschappelijke opvang moeten zwerfjongeren absolute voorrang krijgen;
 • De PvdA-Landgraaf accepteert wangedrag van jongeren niet. Integendeel, wangedrag moet stevig worden aangepakt. Maar jongeren hebben ook recht op een eigen plek in de samenleving. Reden dat de aanleg van ontmoetingsplekken voor jongeren, na jaren van stilstand, voortvarend ter hand moet worden genomen.