Maand: januari 2017

PvdA bedankt voor coalitiedeelname

Op uitnodiging van GBBL, CDA en PRO Landgraaf voerde de PvdA Landgraaf op vrijdag 27 januari 2017 een gesprek over de ontstane politieke situatie. Namens de PvdA Landgraaf verwoordde fractievoorzitter Robin Reichrath haar standpunt:

‘GBBL, CDA en PRO Landgraaf hebben deze politieke crisis veroorzaakt en zij zijn daarom in eerste instantie aan zet. De PvdA Landgraaf heeft een fundamenteel verschil van mening over de toekomst van Landgraaf en haar inwoners. Wij hadden en houden op het herindelingsdossier een vaste koers: niet het pluche, maar het belang van onze inwoners staat voorop. Coalitiedeelname in een coalitie met GBBL, die op dit dossier een fundamenteel andere keuze maakt, is voor ons daarom niet aan de orde.’

Daarnaast hebben we aangegeven dat de aangekondigde politiek bestuurlijke en juridische strijd met de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg absoluut niet in het belang is van onze inwoners en het personeel. We maken ons grote zorgen over deze wanhoopspoging en roepen de beoogde coalitiepartijen op de strijdbijl te begraven en in het belang van onze inwoners en het personeel samen met inwoners en partners de nieuwe gemeente die per 1-1-2019 of 1-1-2020 ontstaat, vorm te gaan geven.

Tevens hebben we het CDA opgeroepen tijdens een openbaar raadsdebat verantwoording af te leggen over de politieke puinzooi die zij hebben veroorzaakt en de gevolgen die dat heeft voor de relatie en de gemaakte afspraken met de Provincie Limburg en de gemeente Heerlen. De voormalige coalitiepartijen, maatschappelijke organisaties, het personeel en bovenal onze inwoners wachten nog altijd op een duidelijke verklaring waarom een breuk noodzakelijk was.

‘Geknoei voor burger amper nog te volgen’

De politiek in Landgraaf heeft zichzelf aardig voor schut gezet. Voor de gewone burger was amper nog te volgen wat de afgelopen week gebeurde. Dat lag vooral, maar niet alleen, aan het CDA.

Gefaald
Het CDA Landgraaf heeft gefaald, zei Gaston Huth afgelopen donderdag in deze krant. De fractievoorzitter vond dat de partij zich anders had moeten opstellen in de herindelingsdiscussie. Maar ja, als je tussen twee kampen zit en probeert ten koste van alles je hachje te redden, bestaat het risico dat je je steeds dieper in de nesten werkt. Uitgerekend de partij die zelf zegt te hebben gefaald, stuurde een dag later in een eentweetje met de oppositie vier wethouders weg en blijft zelf keurig op het pluche zitten.

Leg dat maar eens uit aan de burger. En aan de coalitiegenoten, want die zitten nog steeds op antwoorden te wachten waarom het CDA het nodig vond de boel vrijdag op te blazen. Je zou toch mogen verwachten dat te horen te krijgen van een partij waarmee je bijna drie jaar hebt samengewerkt.

Grotere fusie
Het CDA heeft zich een week geleden zelf in deze lastige situatie gemanoeuvreerd. Op het afschieten van de fusie tussen Heerlen en Landgraaf volgde tijdens dezelfde raadsvergadering een motie waar het CDA zich dan wél weer in kon vinden: onderzoek naar een nog
grotere fusie. Leg dat de burger maar eens uit.

Om iets te bereiken heb je meer volume nodig, was de redenering. Dat een tussenstap in zo’n geval eigenlijk niet geheel onlogisch is, werd terzijde geschoven.

Volksraadpleging
De christendemocraten hadden het acute gevaar van een fusie afgewend en tegelijkertijd een nog forsere herindeling niet afgewimpeld. Daarmee hielden ze iedereen te vriend. Behalve gedeputeerde Ger Koopmans, die geërgerd door het getreuzel een dag later dankbaar gebruikmaakte van diezelfde motie. Als jullie het zo willen, krijgen jullie het zo. Het CDA probeerde nog duidelijk te maken dat aan de motie de voorwaarde van een volksraadpleging was gekoppeld. Alleen was dat mondeling afgesproken en stond het niet zwart op wit. Het CDA zal dan ook stevig hebben gebaald van de positieve reactie van het Landgraafse college op het besluit van Koopmans om de regie zelf in handen te nemen. Dat was toch net níét de bedoeling geweest van de motie? De knieval van de andere coalitiepartijen afgelopen vrijdag om akkoord te gaan met de volksraadpleging kwam te laat. Er was geen vertrouwen meer, exit voor de coalitie. Behalve dan voor de medeveroorzaker van deze chaos. Leg dat de burger maar eens uit.

GBBL is nu aan zet bij het vormen van een nieuwe coalitie. Die partij zal zich met hand en tand verzetten tegen een brede fusie in Parkstad. Maar de beoogde coalitiepartner CDA heeft een week geleden nog een motie gesteund die dit wel nastreeft. Het lijkt een onmogelijke spagaat, maar kijkend naar de manier waarop het CDA de afgelopen periode overal tussendoor fietste, zal ook dit gaan lukken.

Of dat uit te leggen is aan de burger?

Bron: Limburgs Dagblad, 24 januari 2017, Marcel de Veen

Regenboogcoalitie Landgraaf ten val gebracht door coalitiepartner CDA

Na bijna drie jaar is er een einde gekomen aan de regenboogcoalitie. Een coalitie die tot stand kwam op initiatief van alle daarin samenwerkende partners. Coalitiepartner CDA Landgraaf heeft een draai gemaakt op het dossier samenwerking/herindeling met buurgemeenten. Het feit dat de Provincie Limburg voldoende aanleiding ziet om de regie over te nemen, heeft het CDA Landgraaf doen besluiten de stekker uit de samenwerking te trekken. De politieke chaos wordt daarmee compleet.

Rest ons Kelly Regterschot, Ton Ancion, René van der Valk en Harry Leunessen te bedanken voor hun inzet voor de burgers van Landgraaf in de afgelopen drie jaar! Harry Leunessen, onze eigen wethouder gedurende deze periode maar ook de voorgaande 8 jaar; bedankt voor jouw tomeloze inzet en vasthoudendheid. Ook bedankt het afdelingsbestuur de zittende gemeenteraadsfractie, die in politiek moeilijke tijden haar nek heeft uitgestoken en verantwoordelijkheid heeft getoond. Voor ons blijft de sociale strijd waarmee achterstanden in de regio worden aangepakt, centraal staan. Het belang van onze burgers was, is en blijft daarbij altijd leidend. Ook als daarvoor het eigen ‘pluche’ ter discussie gesteld moet worden.

Landgraaf wil Duitse les op basisscholen

Diverse basisscholen in Landgraaf willen komend schooljaar in de bovenbouw Duitse les gaan geven. De gemeente Landgraaf heeft voorlopig tien mille voor het project uitgetrokken. Verder is er contact met de provincie Limburg om mee te financieren. De gemeente zoekt nog meer geldschieters.

Middelbare scholen in de regio hebben aangegeven mee te willen denken over lesmateriaal. Onder meer ook om te voorkomen dat leerlingen die van de basisschool naar het vervolgonderwijs gaan, te maken krijgen met doublures in de lesstof.

De komende maanden moet duidelijk worden in welke vorm Duits gegeven wordt. Lessen vast in het uurrooster opnemen is een mogelijkheid, maar er kan ook gedacht worden aan het centraal stellen van de taal en de Duitse cultuur tijdens een projectweek.

Wethouder René van der Valk (SP, Onderwijs) heeft eerder aangegeven dat de tienduizend euro die nu beschikbaar is voor het project, onvoldoende is om het Duits structureel te implementeren in het onderwijs. Vandaar ook het contact met de provincie. Die is positief en geeft bovendien aan bezig te zijn met het zogenaamde buurtaalonderwijs.

In de filosofie van de provincie wordt bij leerlingen die een taal van de buren leren, wederzijds respect en begrip voor elkaars gewoonten en gebruiken gestimuleerd. Bovendien bevordert buurtaalonderwijs dat leerlingen op latere leeftijd aan de andere kant van de grens kijken naar loopbaanmogelijkheden.

De scholen in Landgraaf die tot nu toe hebben aangegeven Duitse les te omarmen, worden in februari door de gemeente uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Dan worden de varianten besproken en verder uitgewerkt. Daar buigen de betrokken partijen zich dan weer over. Is een en ander goedgekeurd, dan kan het Duits in het komende schooljaar geïntroduceerd worden.

 

Bron: Limburgs Dagblad, 20 januari 2017, Marcel de Veen

Provincie pakt regie bij herindeling in Parkstad

Maandagavond 16 januari 2017 hebben de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen in beide raadvergaderingen behandeld. De gemeenteraad van Heerlen heeft het herindelingsontwerp vastgesteld. De gemeente Landgraaf heeft het herindelingsontwerp verworpen. Er is in Landgraaf wel een motie aangenomen waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgedragen om te onderzoeken of er binnen Parkstad-verband een groter schaalniveau voor herindeling mogelijk is.

Gedeputeerde Staten (GS) heeft in haar vergadering van 17 januari 2017 hierover gesproken. GS heeft daarbij kennis genomen van de standpunten van zowel de colleges van Burgemeester en Wethouders als de gemeenteraden. Daarbij heeft het college vooral kennis genomen van wat partijen wél willen. Daarbij constateert en concludeert het college van GS het volgende:

  • de gemeenteraad van Heerlen heeft met grote meerderheid aangegeven voor de herindeling met Landgraaf te opteren en altijd open te staan voor een groter schaalniveau;
  • de meerderheid van de gemeenteraad van Landgraaf geeft aan dat herindeling gewenst is (per motie) maar dat de snelheid en de omvang van Landgraaf-Heerlen nu niet tot besluitvorming kan leiden;
  • voor de gemeente Landgraaf betekent dit dat nu in korte tijd voor de vierde keer een voornemen van samenwerking niet doorzet. Na het niet doorgaan van een ambtelijke fusie met Brunssum(2013), de uitspraken in het coalitieakkoord van Landgraaf in 2014, het besluit om de samenwerking met Heerlen te onderzoeken en de aangenomen motie van maandagavond 16 januari 2017. De bestuurlijk-politieke doorzettingsmacht is na vier pogingen kennelijk onvoldoende gebleken;
  • GS concludeert tevens dat beide gemeenten ten minste met elkaar een herindelingstraject willen inzetten maar dat timing en omvang voor de Landgraafse gemeenteraad op dit moment een brug te ver is.

Het college van GS is vanwege bovengenoemde constateringen en conclusies voornemens om op 24 januari 2017 het besluit te nemen tot een regierol zoals bedoeld in de Wet algemene regels herindeling (arhi, artikel 8). Daarbij is het belang van de toekomst van de regio Parkstad en haar inwoners voor het college van GS doorslaggevend.
Na dit besluit zullen middels het wettelijk verplichte ‘open overleg’ de volgende twee vragen van antwoord
voorzien worden:

  1. Per wanneer zou een fusie tussen Landgraaf, Heerlen en eventueel andere Parkstad-gemeenten aan de orde kunnen zijn? Daarbij zijn voor de Provincie twee opties: of per 1 januari 2019 of uiterlijk per 1 januari 2020.
  2. Welke gemeenten zouden er naast Landgraaf-Heerlen in een herindelingsontwerp mee kunnen of moeten doen?

Het formele besluit conform artikel 8 van de Wet arhi zal op 24 januari 2017 door het college van GS worden genomen.

Reactie PvdA Landgraaf
Op 16 januari 2017 had de gemeenteraad van Landgraaf de unieke kans om zelf achter het stuur te blijven zitten bij de voorgenomen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen. We hadden zelf kunnen sturen op de afspraken die gemaakt waren en waren in positie om samen met onze inwoners te werken aan draagvlak en een sterke nieuwe gemeente, met behoud van de identiteit van onze buurten en wijken.

Helaas besloot een meerderheid van CDA, GBBL en raadslid Bart Smeets het stuur uit handen te geven. De Gedeputeerde Staten zien nu voldoende noodzaak en aanleiding om te moeten ingrijpen. Dat we het stuur uit handen hebben gegeven, vinden we teleurstellend en getuigt van een gebrek aan doorzettingsmacht. We hebben daarom begrip voor de stap van Gedeputeerde Staten en blijven het proces, met in achtneming van ieders verantwoordelijkheid en rol, op de voet volgen.

PvdA Limburg gaat zelf nieuwe OV concessie testen

Op zaterdag 21 januari gaat de PvdA in Limburg de nieuwe OV concessie testen. Aleida Berghorst, Statenlid voor de PvdA in het Limburgs Parlement en woordvoerder mobiliteit gaat met de bus kriskras door Limburg. Onderweg stapt zij regelmatig uit om polshoogte te nemen bij haltes en buslijnen die eerder per mail of via Facebook zijn genomineerd.

Als er nergens een aansluiting gemist wordt, dan duur de reis ongeveer 15 uur en de route doorkruist 55 Limburgse dorpen en steden.

Doel
Met de actie wil PvdA Limburg ervaren hoe de nieuwe OV concessie in diverse delen van Limburg bevalt. Daarbij is aandacht voor klachten, maar er is ook aandacht voor de positieve veranderingen van de nieuwe OV concessie, denk bijvoorbeeld aan de elektrische bussen.

“We mogen best trots zijn op de nieuwe OV concessie, maar we moeten ook oog hebben voor verbeterpunten. Limburg verdient het best mogelijk OV! Door zelf door Limburg te reizen kan ik de bij de PvdA binnengekomen pijnpunten zelf ervaren en beoordelen.”

De Kakert en Winkelcentrum Op de Kamp
De bereikbaarheid van winkelcentrum Op de Kamp en de Kakert is genomineerd. Volgens de OV app is het winkelcentrum goed bereikbaar, maar reizigers denken daar anders over. Reden genoeg voor Aleida om op onderzoek uit te gaan, daarom stapt zij om 14.18 uur op busstation Heerlen op lijn 23 naar Ubachs over Worms.

Om 15.00 uur is zij weer terug op station Heerlen waar zij haar reis vervolgt met de stoptrein naar Roermond.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: a.berghorst@prvlimburg.nl

IBA Parkstad presenteert iconisch visieontwerp Wilhelminaberg

Op 10 januari 2017 heeft IBA Parkstad een ontwerp gepresenteerd voor de top van de Wilhelminaberg. De ontwerpen zijn gekozen door een jury onder leiding van IBA-curator en gewezen Rijksbouwmeester Jo Coenen. Doelstelling is om de top van de Wilhelminaberg tot een waardevol en iconisch oriëntatiepunt voor de regio te laten uitgroeien. Laat ons weten wat u er van vindt.

Stuur uw reactie naar: fractie@pvda-landgraaf.nl

Klik op deze link voor meer informatie

 

 

Harry Leunessen over herindeling Landgraaf-Heerlen

Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van 22 december 2016 sprak wethouder Harry Leunessen over het waarom van een mogelijke herindeling met de gemeenten Landgraaf en Heerlen. Hij sprak daarbij over emoties, ratio en argumenten. We bevelen u van harte aan even de tijd te nemen Harry’s verhaal te beluisteren. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact met ons op. We zijn er voor u!