Provincie pakt regie bij herindeling in Parkstad

Maandagavond 16 januari 2017 hebben de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen in beide raadvergaderingen behandeld. De gemeenteraad van Heerlen heeft het herindelingsontwerp vastgesteld. De gemeente Landgraaf heeft het herindelingsontwerp verworpen. Er is in Landgraaf wel een motie aangenomen waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgedragen om te onderzoeken of er binnen Parkstad-verband een groter schaalniveau voor herindeling mogelijk is.

Gedeputeerde Staten (GS) heeft in haar vergadering van 17 januari 2017 hierover gesproken. GS heeft daarbij kennis genomen van de standpunten van zowel de colleges van Burgemeester en Wethouders als de gemeenteraden. Daarbij heeft het college vooral kennis genomen van wat partijen wél willen. Daarbij constateert en concludeert het college van GS het volgende:

  • de gemeenteraad van Heerlen heeft met grote meerderheid aangegeven voor de herindeling met Landgraaf te opteren en altijd open te staan voor een groter schaalniveau;
  • de meerderheid van de gemeenteraad van Landgraaf geeft aan dat herindeling gewenst is (per motie) maar dat de snelheid en de omvang van Landgraaf-Heerlen nu niet tot besluitvorming kan leiden;
  • voor de gemeente Landgraaf betekent dit dat nu in korte tijd voor de vierde keer een voornemen van samenwerking niet doorzet. Na het niet doorgaan van een ambtelijke fusie met Brunssum(2013), de uitspraken in het coalitieakkoord van Landgraaf in 2014, het besluit om de samenwerking met Heerlen te onderzoeken en de aangenomen motie van maandagavond 16 januari 2017. De bestuurlijk-politieke doorzettingsmacht is na vier pogingen kennelijk onvoldoende gebleken;
  • GS concludeert tevens dat beide gemeenten ten minste met elkaar een herindelingstraject willen inzetten maar dat timing en omvang voor de Landgraafse gemeenteraad op dit moment een brug te ver is.

Het college van GS is vanwege bovengenoemde constateringen en conclusies voornemens om op 24 januari 2017 het besluit te nemen tot een regierol zoals bedoeld in de Wet algemene regels herindeling (arhi, artikel 8). Daarbij is het belang van de toekomst van de regio Parkstad en haar inwoners voor het college van GS doorslaggevend.
Na dit besluit zullen middels het wettelijk verplichte ‘open overleg’ de volgende twee vragen van antwoord
voorzien worden:

  1. Per wanneer zou een fusie tussen Landgraaf, Heerlen en eventueel andere Parkstad-gemeenten aan de orde kunnen zijn? Daarbij zijn voor de Provincie twee opties: of per 1 januari 2019 of uiterlijk per 1 januari 2020.
  2. Welke gemeenten zouden er naast Landgraaf-Heerlen in een herindelingsontwerp mee kunnen of moeten doen?

Het formele besluit conform artikel 8 van de Wet arhi zal op 24 januari 2017 door het college van GS worden genomen.

Reactie PvdA Landgraaf
Op 16 januari 2017 had de gemeenteraad van Landgraaf de unieke kans om zelf achter het stuur te blijven zitten bij de voorgenomen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen. We hadden zelf kunnen sturen op de afspraken die gemaakt waren en waren in positie om samen met onze inwoners te werken aan draagvlak en een sterke nieuwe gemeente, met behoud van de identiteit van onze buurten en wijken.

Helaas besloot een meerderheid van CDA, GBBL en raadslid Bart Smeets het stuur uit handen te geven. De Gedeputeerde Staten zien nu voldoende noodzaak en aanleiding om te moeten ingrijpen. Dat we het stuur uit handen hebben gegeven, vinden we teleurstellend en getuigt van een gebrek aan doorzettingsmacht. We hebben daarom begrip voor de stap van Gedeputeerde Staten en blijven het proces, met in achtneming van ieders verantwoordelijkheid en rol, op de voet volgen.