Maand: april 2017

PvdA Landgraaf feliciteert gedecoreerden

Op donderdag 26 april 2017 ontvingen tijdens de lintjesregen in Landgraaf in totaal vier personen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Vlecken.

Op Koningsdag zijn de gedecoreerden in het zonnetje gezet tijdens de traditionele Koningsdagviering op het gemeentehuis van Landgraaf. Ook dit jaar waren we er weer bij om de gedecoreerden te feliciteren en te bedanken voor hun tomeloze (vrijwillige) inzet voor onze samenleving.

De vier personen die dit jaar tijdens de lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding mochten ontvangen, waren:

  • Mevrouw M.J. (Mieke) Berkers-Poelmans. Onderscheiden voor onder andere: bestuurslid van wijkvereniging Lichtenberg, lid van de Stuurgroep Buurtbeheer Landgraaf en voor haar ondersteuning van inburgeraars, zieken en kinderen met leermoeilijkheden.
  • Mevrouw C.M.E. (Carina) Hensgens-Offermans. Onderscheiden voor onder andere: secretaris en 2e penningmeester van de Stichting Theater Landgraaf, lid van de Adviescommissie Bestedingen van de Stichting Abel, secretaris van de Zonnebloem afdeling Nieuwenhagen.
  • Mevrouw F.A. (Fanny) Jansen-Jancic. Onderscheiden voor onder andere: bestuurssecretaris en actief lid van de Zonnebloem afdeling Schaesberg-centrum/Leenhof, bestuurslid en actief vrijwilliger van de Stichting Leenderkapelletje en lid van Cliëntenraad Delhinium, met o.a. een vestiging in Landgraaf.
  • De heer E.B.M. (Eddy) Jongboom. Onderscheiden voor zijn positieve bijdrage aan de opvoeding van scholieren van het Charlemagne College, locatie Eijkhagen, waar hij werkzaam is als facilitair medewerker.

18119135_739498059508869_7306926283328728393_n

 

Kritiek en waardering voor project Slot Schaesberg

Afgelopen week besloot een unanieme raad twee maal 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het project Slot Schaesberg. Slot Schaesberg heeft de afgelopen jaren haar maatschappelijke meerwaarde bewezen. Het project heeft niet alleen een toeristische aantrekkingskracht, maar biedt ook een plek voor vele cultuurliefhebbers, vrijwilligers, cliënten van reclassering en medewerkers van WOZL. Met diverse financieringsbronnen kan het project definitief de stap zetten van de ‘pioniersfase’ naar de zogenaamde ‘uitvoeringsfase’.

De gemeentelijke subsidie was noodzakelijk om daarmee ook andere financieringsbronnen veilig te stellen. Wanneer de gemeentelijke bijdrage er niet was gekomen, dan verviel ook de toegezegde € 2 miljoen aanvullende investeringsgelden.

De BankGiro Loterij heeft een bedrag van € 778.000,- toegezegd voor de herbouw van het poortgebouw. Bovendien heeft de stichting met succes een aanvraag bij de Rabobank Parkstad Limburg ingediend (drie maal € 50.000,-). Ook de Provincie Limburg is onder voorwaarde bereid om het project met ruim 500.000 euro te ondersteunen.

Toch was de gemeenteraad ook kritisch omdat bij de verstrekking van de subsidie, ruim vier jaar geleden, de belofte is gedaan dat het daarbij zou blijven. Aan een nieuwe subsidie werden de volgende voorwaarden gekoppeld:

  1. De stichting zorgt er voor dat het bedrijfsleven zich voor een substantieel deel financieel en/of inhoudelijk aan het project committeert;
  2. De stichting overlegt uiterlijk in het 4e kwartaal van 2017 een sluitende business case waarin een financieel verantwoord perspectief is opgenomen waaruit blijkt dat de stichting ‘op haar eigen benen’ kan staan.

Omdat in het verleden al eerder de toezegging is gedaan dat er geen gemeentelijke bijdrage meer nodig zou zijn aan het project, heeft de PvdA-fractie een nadrukkelijke winstwaarschuwing afgegeven voor de toekomst.  Het project moet er alles aan doen om op eigen benen te staan.

Bron afbeelding: Bas Quaedvlieg.

q

 

DDL-20170424-02001HE002

Zorgen over positie ambtenaren en ontbreken van tweesporenbeleid

De lopende procedure ingevolge de wet Ahri is een veel besproken thema. Niet alleen onder bestuurders en inwoners, maar ook binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Landgraaf, zo is ons gebleken. Uit diverse contacten ontvangen wij verontrustende signalen over ongerustheid en onrust onder onze medewerkers. Meer concreet: onze medewerkers vrezen dat hun belangen niet, onvoldoende of te laat worden behartigd als het college van Landgraaf blijft volharden in de weigering om, gelijktijdig met het doorlopen van de procedure ingevolge de wet Ahri, met het college van Heerlen te praten over de inrichting van een nieuwe ambtelijke organisatie. Die nieuwe organisatie moet als de herindeling door gaat, op 1 januari 2019 klaar zijn voor de uitoefening van haar taken. De gemeentebesturen van Landgraaf en Heerlen zullen daarom vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor inwoners (continuïteit dienstverlening) en eigen medewerkers (rechtspositie) in gezamenlijkheid én tijdig met de voorbereidingen moeten beginnen.

Als Landgraaf niet aan tafel verschijnt, zal Heerlen vanuit het gevoel van verantwoordelijkheid voor haar eigen medewerkers niet langer kunnen wachten. De gemeente Heerlen zal, al dan niet met ondersteuning van de Provincie Limburg, met de voorbereidingen (waaronder de inrichting van de nieuwe organisatie) moeten beginnen. In dat geval sluiten de medewerkers van Landgraaf later aan en zullen zij de negatieve gevolgen daarvan mogelijk gaan ondervinden. Dat is althans de vrees die wij tegenkomen binnen de ambtelijke organisatie van Landgraaf. De PvdA-fractie voelt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen voor ons personeel en onze inwoners. De zorgen die we daarbij hebben leiden tot de volgende vragen:

Het college heeft aangegeven alles in het werk te stellen om een herindeling met Heerlen te voorkomen. Los van het feit dat een deel van de raad hierover inhoudelijk van mening verschilt met het college, vraagt het belang van ons personeel en onze bevolking om een aanpak over twee sporen. Naast het spoor van het collegeverzet zou daarom samen met de gemeente Heerlen ook het spoor van een ordentelijke en gedegen voorbereiding op de start van een nieuwe ambtelijke organisatie op 1 januari 2019 moeten worden doorlopen. Immers, verantwoord besturen betekent dat je ook moet zijn voorbereid op een in de ogen van het college ongewenste uitkomst: herindeling op 1 januari 2019. Wij zien geen argumenten waarom Landgraaf zich tegen die twee-sporen-aanpak zou moeten verzetten.

We hebben het college daarom onderstaande twee vragen gesteld:

  1. Kan het college aangeven of het bereid is om die twee-sporen-aanpak in het belang van ons personeel en onze inwoners te volgen? Zo nee, op grond van welke argumenten niet?
  2. Klopt het dat het personeel de hiervoor genoemde zorgen tijdens een op dinsdag 18 april 2017 gehouden personeelsbijeenkomst ook in de richting van het college heeft geuit? Zo ja, wat was daarop de inhoudelijke reactie van het college?

Permanent vrachtverbod (deel van) Grensstraat!

Al jaren worstelt de Landgraafse politiek met de verkeersproblematiek in onder andere de Grensstraat en de Kantstraat. Met de komst van de Buitenring zou deze problematiek alleen nog maar kunnen toenemen. Alhoewel onlangs vanuit Duitsland groen licht werd gegeven voor de realisatie van de aansluiting op de geplande Randweg Abdissenbosch (die voor een enorme ontlasting in Landgraaf moet zorgen), heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om de mogelijkheden van een permanent vrachtverbod te onderzoeken.

Onder verantwoordelijkheid van wethouder Regterschot is door de gemeente Landgraaf daarom een volledig vrachtverbod op de Grensstraat onderzocht. De resultaten zijn inmiddels bekend en dinsdag 11 april 2017 heeft het college van B&W besloten voornemens te zijn om op de Grensstraat, tussen de Namiddagse Driessen en de Europaweg Noord, over te gaan tot dit vrachtverbod. Dit is goed nieuws voor de leefbaarheid, helemaal als over enige tijd de Buitenring geopend zal worden!

Voor het verkeer richting oosten (Duitsland) worden er op de Nieuwenhagerheidestraat en Kantstraat diverse voorwaarschuwingsborden geplaatst zodat het vrachtverkeer tijdig geattendeerd wordt op het vrachtverbod. Om te voorkomen dat het vrachtverkeer de Namiddagse Driessen inrijdt, wordt ook daar een vrachtverbod ingesteld. Op onderstaande tekening staan de te plaatsen borden weergegeven.

vrachtverbod Grensstraat-page-001

Klik hier om het opgeleverde onderzoek naar het vrachtverbod

Minister wijst vernietigingsverzoek Landgraaf af

De minister van BZK heeft het vernietigingsverzoek van het college van Landgraaf vandaag van tafel geveegd. Volgens de Landgraafse coalitie handelt het college van Gedeputeerde Staten onrechtmatig. Daar is dus geen sprake van. ‘Van strijd met de wet Arhi kan geen sprake zijn’,  aldus de minister.

Ook over de juridische kansen is de minister glashelder: ‘Niet voor niets is in de parlementaire geschiedenis rond de Wet arhi gesteld dat tussenstappen die genomen worden op weg naar een herindelingswet niet bestuursrechtelijk aangevochten kunnen worden.

Voor de PvdA Landgraaf zou deze duidelijke boodschap voor het college van B&W aanleiding moeten zijn om de strijdbijl nu te begraven, enorme overbodige kosten te besparen en daadwerkelijk in het belang van de inwoners van onze gemeente het gesprek met de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg constructief te voeren.  Fractievoorzitter Robin Reichrath: ‘Het argument van het college van B&W dat de Provincie Limburg onrechtmatig handelt, kan nu wel van tafel. Laten we hopen dat het college nu wél bereid zal zijn tot overleg om over de belangen van onze inwoners te praten.’

Klik hier om de brief van de minister van BZK aan Landgraaf te lezen.

Burgerhoes officieel geopend!

Op vrijdag 7 april werd het Burgerhoes in Landgraaf feestelijk geopend. In een moeilijke tijd van bezuinigingen knokte de PvdA  Landgraaf voor de realisatie van deze multifunctionele voorziening. Dit is uiteindelijk gelukt door de vasthoudendheid waarmee de partners te werk zijn gegaan en uiteindelijk de politiek heeft overtuigd van de noodzaak. De voorziening (tot op enig moment ook bekend als KIA) biedt huisvesting aan tal van gemeentelijke partners die voor onze inwoners van groot belang zijn.

Door een clustering van functies en de centrale, logische ligging van het Burgerhoes, hopen partners van elkaar te profiteren. Met de realisatie van het Burgerhoes zijn de inwoners van Landgraaf voor de komende jaren gegarandeerd van een toegankelijke en multifunctionele voorziening: het ‘hoes’ van en voor de burger!

Open Dag
Bent u nou benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u eens een kijkje komen nemen? Kom dan morgen, zaterdag 8 april 2017 naar de officiële Open Dag! Dan kunt u het Burgerhoes verkennen en bij alle partners een ‘kijkje in de keuken’ nemen. Niet alleen dat, van 11.00 tot 17.00 uur vinden ook allerlei activiteiten voor jong en oud plaats in het Burgerhoes. Een volledig programma vindt u hier.

Deelnemende partners
In het Burgerhoes zijn de volgende partners gehuisvest: Bibliotheek Landgraaf, Service Gilde, SeniorWeb, Omroep Landgraaf, ISDBOL, de politie, Vrijwilligerscentrale, cliëntenplatform Wwb, gehandicaptenplatform, Elise Helpt en natuurlijk de gemeentelijke servicebalies.