Zorgen over positie ambtenaren en ontbreken van tweesporenbeleid

De lopende procedure ingevolge de wet Ahri is een veel besproken thema. Niet alleen onder bestuurders en inwoners, maar ook binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Landgraaf, zo is ons gebleken. Uit diverse contacten ontvangen wij verontrustende signalen over ongerustheid en onrust onder onze medewerkers. Meer concreet: onze medewerkers vrezen dat hun belangen niet, onvoldoende of te laat worden behartigd als het college van Landgraaf blijft volharden in de weigering om, gelijktijdig met het doorlopen van de procedure ingevolge de wet Ahri, met het college van Heerlen te praten over de inrichting van een nieuwe ambtelijke organisatie. Die nieuwe organisatie moet als de herindeling door gaat, op 1 januari 2019 klaar zijn voor de uitoefening van haar taken. De gemeentebesturen van Landgraaf en Heerlen zullen daarom vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor inwoners (continuïteit dienstverlening) en eigen medewerkers (rechtspositie) in gezamenlijkheid én tijdig met de voorbereidingen moeten beginnen.

Als Landgraaf niet aan tafel verschijnt, zal Heerlen vanuit het gevoel van verantwoordelijkheid voor haar eigen medewerkers niet langer kunnen wachten. De gemeente Heerlen zal, al dan niet met ondersteuning van de Provincie Limburg, met de voorbereidingen (waaronder de inrichting van de nieuwe organisatie) moeten beginnen. In dat geval sluiten de medewerkers van Landgraaf later aan en zullen zij de negatieve gevolgen daarvan mogelijk gaan ondervinden. Dat is althans de vrees die wij tegenkomen binnen de ambtelijke organisatie van Landgraaf. De PvdA-fractie voelt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen voor ons personeel en onze inwoners. De zorgen die we daarbij hebben leiden tot de volgende vragen:

Het college heeft aangegeven alles in het werk te stellen om een herindeling met Heerlen te voorkomen. Los van het feit dat een deel van de raad hierover inhoudelijk van mening verschilt met het college, vraagt het belang van ons personeel en onze bevolking om een aanpak over twee sporen. Naast het spoor van het collegeverzet zou daarom samen met de gemeente Heerlen ook het spoor van een ordentelijke en gedegen voorbereiding op de start van een nieuwe ambtelijke organisatie op 1 januari 2019 moeten worden doorlopen. Immers, verantwoord besturen betekent dat je ook moet zijn voorbereid op een in de ogen van het college ongewenste uitkomst: herindeling op 1 januari 2019. Wij zien geen argumenten waarom Landgraaf zich tegen die twee-sporen-aanpak zou moeten verzetten.

We hebben het college daarom onderstaande twee vragen gesteld:

  1. Kan het college aangeven of het bereid is om die twee-sporen-aanpak in het belang van ons personeel en onze inwoners te volgen? Zo nee, op grond van welke argumenten niet?
  2. Klopt het dat het personeel de hiervoor genoemde zorgen tijdens een op dinsdag 18 april 2017 gehouden personeelsbijeenkomst ook in de richting van het college heeft geuit? Zo ja, wat was daarop de inhoudelijke reactie van het college?