Kritiek en waardering voor project Slot Schaesberg

Afgelopen week besloot een unanieme raad twee maal 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het project Slot Schaesberg. Slot Schaesberg heeft de afgelopen jaren haar maatschappelijke meerwaarde bewezen. Het project heeft niet alleen een toeristische aantrekkingskracht, maar biedt ook een plek voor vele cultuurliefhebbers, vrijwilligers, cliënten van reclassering en medewerkers van WOZL. Met diverse financieringsbronnen kan het project definitief de stap zetten van de ‘pioniersfase’ naar de zogenaamde ‘uitvoeringsfase’.

De gemeentelijke subsidie was noodzakelijk om daarmee ook andere financieringsbronnen veilig te stellen. Wanneer de gemeentelijke bijdrage er niet was gekomen, dan verviel ook de toegezegde € 2 miljoen aanvullende investeringsgelden.

De BankGiro Loterij heeft een bedrag van € 778.000,- toegezegd voor de herbouw van het poortgebouw. Bovendien heeft de stichting met succes een aanvraag bij de Rabobank Parkstad Limburg ingediend (drie maal € 50.000,-). Ook de Provincie Limburg is onder voorwaarde bereid om het project met ruim 500.000 euro te ondersteunen.

Toch was de gemeenteraad ook kritisch omdat bij de verstrekking van de subsidie, ruim vier jaar geleden, de belofte is gedaan dat het daarbij zou blijven. Aan een nieuwe subsidie werden de volgende voorwaarden gekoppeld:

  1. De stichting zorgt er voor dat het bedrijfsleven zich voor een substantieel deel financieel en/of inhoudelijk aan het project committeert;
  2. De stichting overlegt uiterlijk in het 4e kwartaal van 2017 een sluitende business case waarin een financieel verantwoord perspectief is opgenomen waaruit blijkt dat de stichting ‘op haar eigen benen’ kan staan.

Omdat in het verleden al eerder de toezegging is gedaan dat er geen gemeentelijke bijdrage meer nodig zou zijn aan het project, heeft de PvdA-fractie een nadrukkelijke winstwaarschuwing afgegeven voor de toekomst.  Het project moet er alles aan doen om op eigen benen te staan.

Bron afbeelding: Bas Quaedvlieg.

q

 

DDL-20170424-02001HE002