Maand: juli 2017

Zorgvuldigheid bij Landgraafs referendum ontbreekt

Vandaag stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Landgraaf in met de opdracht om een referendum te organiseren over de herindelingskwestie. De PvdA-fractie stemde tegen het voorstel. Graag leggen we uit waarom.

Lees hier het voorstel van GBBL, CDA en PRO om een referendum te organiseren (inclusief vraagstelling)

  1. Het voorstel werd op donderdagmiddag 13 juli – enkele uren voor een extra raadsvergadering in het zomerreces ingediend. Er was onderling een afspraak gemaakt dat deze raadsvergadering alleen gebruikt zou worden om de jaarstukken af te werken. Diverse noodzakelijk verklaringen waren te laat afgegeven, waardoor de jaarstukken niet eerder konden worden vastgesteld. Uitstel zou voor juridische problemen kunnen zorgen. Reden waarom de raad bij hoge uitzondering speciaal hiervoor werd teruggeroepen van het reces. Dan kun je niet deze vergadering gebruiken om zo’n belangrijke motie ‘last minute’ in te dienen. Deze handelwijze verdient geen schoonheidsprijs. De coalitie wilde dit er nu nog even doorheen jassen. Daar komt bij dat de motie pas vandaag is rondgestuurd, waardoor we geen enkele ruimte gekregen om dit in de fractie af te stemmen.
  2. In de motie staat vermeld dat inwoners niet expliciet bevraagd zijn naar hun mening inzake herindeling. Dat klopt gewoon niet. Inwoners hebben tijdens meer dan 25 wijkbijeenkomsten wel degelijk de expliciete kans gekregen om hun mening met betrekking tot herindeling te geven. Getuige de verslaglegging hebben zij van deze gelegenheid ook ruim gebruik gemaakt. Sterker nog, de reacties van de inwoners hadden overwegend betrekking op de herindelingsvariant. Daarnaast is eenieder in de gelegenheid geweest een zienswijze in te dienen. Ook van deze mogelijkheid is door velen gebruik gemaakt.
  3. De eerste vraag die aan de burgers wordt voorgesteld (‘VOOR of TEGEN’) kan achterwege blijven, want die vraag komt onder vraag 2 in verschillende varianten terug. Wie bij vraag 1 al met TEGEN antwoordt, kan al niet meer terug bij vraag 2 als hij of zij toch open zou willen staan voor een bredere herindeling. Kortom, door met vraag 1 te beginnen kan sturing van het antwoord ontstaan bij vraag 2. Vraag 1 is overbodig. De vraagstelling is daarom zéér onzorgvuldig gekozen.
  4. Het antwoord onder 2A is ook misleidend. Hier wordt er zonder meer vanuit gegaan dat de andere gemeenten ook met Landgraaf intensiever willen samenwerken. Dat is tot op dit moment niet de werkelijkheid. Pogingen van Landgraaf om bijvoorbeeld het sociaal domein naar de kernagenda van Parkstad te tillen, werden door de overige gemeenten tot 2 keer toe gedwarsboomd. Met andere woorden: het perspectief van intensievere samenwerking is een veronderstelling. De feiten zijn tot nu toe anders. Dit lonkend perspectief wordt wel gebruikt om mensen te verleiden om te kiezen voor antwoord 2.A. Dit is dus geen objectieve vraagstelling.
  5. Artikel 14 van de onlangs vastgestelde referendumverordening schrijft voor dat er een onafhankelijke referendumcommissie moet zijn. Die hebben we niet eens. Deze commissie moet conform artikel 14 lid 5 adviseren over de vraagstelling. [‘De commissie adviseert in alle gevallen omtrent de vraagstelling’]
    Hoe kan de raad de vraagstelling al vaststellen zonder het advies van een commissie die eerst nog in het leven geroepen moet worden? Waar is de zorgvuldigheid? De coalitie lapt de bepalingen uit de eigen verordening simpelweg aan haar laars. Opmerkelijk, gelet op het feit dat GBBL-CDA en PRO zelf onlangs Provinciale Staten onterecht verweten de provinciale verordening niet na te leven.
  6. Maar de belangrijkste reden waarom we tegen deze motie geen ‘JA’ kunnen zeggen, is gelegen in het feit dat we geen enkel vertrouwen hebben in een onpartijdige en gedegen informatieverstrekking van de zijde van het college. Als we zien met welk gemak het college in haar zienswijze strooit met onwaarheden, dan zien wij het al voor ons: inwoners die met een opeenstapeling van onwaarheden naar antwoord 2.A. worden geleid. Hoe kan een referendum nog objectieve meerwaarde hebben, als de organiserende partij (de gemeente / het college van B&W) aan de voorkant de burgers bestookt heeft met onwaarheden en tendentieuze berichtgevingen?

Maar ook voor voorstanders van een referendum zou – in het kader van een zorgvuldige voorbereiding – moeten gelden: geen instemming met een referendum, zonder dat eerst het informatiepakket wordt vastgesteld, waarmee de inwoners worden geïnformeerd. Dit informatiepakket wordt overigens ook voorgeschreven in onze verordening, artikel 7.

Het referendum in Landgraaf heeft al een valse start. De uitkomsten die dit referendum gaat bieden zullen bovendien voor eenieder op een andere manier uitlegbaar zijn. Reden voor de PvdA-fractie om NIET in te stemmen met deze vraagstelling. Wie kiest voor een referendum, moet dat zorgvuldig doen.

Graag illustreren we met een simpel voorbeeld waarom het referendum tot diverse interpretatieverschillen gaat leiden:

Veel Landgraafse inwoners zijn voorstander van een bredere herindeling. Indien zij voor optie C of D kiezen, zullen tegenstanders van de herindeling dit uitleggen als een stem tegen een herindeling van Landgraaf-Heerlen (‘optie B’). Dit zou een onjuiste interpretatie zijn. Omgekeerd is het evenwel zo: veel inwoners die stemmen op optie B, zullen dat mogelijk doen, in de wetenschap dat deze herindeling het meest kansrijk is. Daarmee is niet gezegd dat zij tegen een bredere herindeling zijn.

Op de laatste plaats worden met vraag 2 de voorstanders verdeeld over een drietal opties en worden zij daarmee uiteen gespeeld. De keuze voor voorstanders van een herindeling is vele malen lastiger dan voor tegenstanders. Daarnaast is de kans veel groter gemaakt dat een dergelijke vraagstelling leidt tot een uitslag waarbij ‘optie A’ als meest gekozen uit de bus komt.

Samenvattend: de vraagstelling is zéér onzorgvuldig! 

 

‘Tijd voor herbezinnen’

Dagblad De Limburger spreekt in een analyse in de krant van 12 juli 2017 over tunnelvisie, gezichtsverlies en toenemende zorgen. In de afgelopen maanden heeft de PvdA-fractie herhaaldelijk gepleit voor een tweesporenbeleid om daarmee de belangen van onze inwoners en het gemeentepersoneel te dienen. Tot op dit moment heeft de coalitie van GBBL, CDA en PRO en het college van burgemeester en wethouders deze oproep consequent genegeerd. Nu ook het personeel (terecht) in opstand komt, is het tijd voor herbezinnen!

DDL-20170712-02006HE008

Positief resultaat 2016, zorgen onverminderd groot

De gemeente Landgraaf heeft het jaar 2016 afgesloten met een financieel overschot van 3,1 miljoen euro. Het college van B&W stelt voor dat bedrag aan de algemene reserve toe te voegen. Die spaarpot kan worden gespekt omdat het tekort op sociale domein lager is uitgevallen dan was geraamd. Ook konden diverse meevallers worden ingeboekt, zoals minder lasten voor het beheer van wegen en accommodaties. Desalniettemin kampt de gemeente Landgraaf met enorme structurele tekorten in het sociaal domein. Voor een juichstemming is geen plaats.

Met dit resultaat haakt Landgraaf aan bij de positieve financiële resultaten van de afgelopen jaren. Wethouder Wilbach: ‘Dit is een gevolg van het solide financiële beleid dat in onze gemeente al jaren wordt gevoerd.’

Sociaal domein

Wat afgelopen jaar vooral gunstig uitpakte, is dat het tekort op het sociaal domein lager was, dan waarop was gerekend. Vooral de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) heeft minder gekost. Jeugdzorg en participatie daarentegen weer duurder uit dan waarop vooraf was gerekend. Het gaat bij het sociaal domein om de taken die de gemeente heeft op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Wethouder Wilbach (financiën): ‘Het zal de komende jaren de grote uitdaging zijn om inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein in evenwicht te brengen.’

De auditcommissie heeft geadviseerd over de definitieve jaarcijfers. Die commissie bestaat uit gemeenteraadsleden, wethouder Christian Wilbach (financiën) en ambtenaren. Ook de accountant heeft een positieve verklaring afgegeven. De gemeenteraad zal naar verwachting in een extra raadsvergadering in het zomerreces op 13 juli 2016 instemmen met de definitieve bestemming van het overschot.

Nieuwe oproep: Constructief werkt beter!

De fracties van PvdA, GroenLinks, VVD en fractie Haarbosch hebben het college van B&W nogmaals opgeroepen om de rijen te sluiten, nu Provinciale Staten met een zéér ruime meerderheid hebben ingestemd met de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen.

Adv Hele Pagina-constructief werkt beter

Volledige tekst van de advertentie:

Constructief werkt beter!

De afgelopen maanden kozen het college van Landgraaf en de coalitiefracties GBBL, CDA en PRO voor een bitter harde strijd tegen de Provincie Limburg. Een strijd vóór zelfstandigheid, waarbij de belangen van onze inwoners en het personeel van de gemeente Landgraaf niet meer centraal stonden.

Nu Provinciale Staten met een ruime meerderheid hebben ingestemd met het herindelingsvoorstel Landgraaf-Heerlen per 1 januari 2019, wordt de roep om op een constructieve wijze aan de toekomst te gaan werken nóg groter. We hebben het college van burgemeester en wethouders en de coalitiefracties GBBL, CDA en PRO herhaaldelijk opgeroepen om hun strijd tegen de herindeling te staken, en in het belang van onze inwoners en het personeel van onze gemeente, aan tafel te schuiven bij de Provincie Limburg en de gemeente Heerlen. Onze inwoners en het gemeentepersoneel verdienen het!

Samen de schouders eronder!
Ook al worden de sociaal-maatschappelijke achterstanden door het college van Landgraaf betwist, er ligt wel degelijk een stevig probleem. Als het besteedbaar inkomen in Landgraaf 2.000 euro lager ligt dan het landelijk gemiddelde, de arbeidsparticipatie en het opleidingsniveau beduidend lager zijn, de arbeidsongeschiktheid en het zorggebruik significant hoger, dan zijn dat feiten waar politici wakker van zouden moeten liggen. De geschiedenis heeft laten zien dat we deze hardnekkige achterstanden met samenwerking alléén, niet hebben kunnen wegwerken. Daarom een herindeling, in plaats van een op dit punt al veertig jaar tekortschietende samenwerking!

Politici die verantwoordelijkheid durven te nemen!
Die herindeling komt er alleen als politici hun verantwoordelijkheid nemen. Landgraaf nam zelf het initiatief om tot een verdergaande samenwerking (inclusief de herindelingsvariant) met Heerlen te komen. Vanaf 2003 hebben diverse onderzoeken de noodzaak aangetoond. En even zo vele keren waren de onderzoeksrapporten bestemd voor het archief. Als gemeenten aantoonbaar tekort schieten in hun bestuurskracht en de bescherming van de belangen van hun inwoners daarom vragen, is het de taak van het provinciebestuur om in te grijpen. Politici zonder ruggengraat kijken dan weg. Zo niet Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg. Ze hebben de moed gehad om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Een betere toekomst voor iedereen!
Met een positief besluit over de herindeling Landgraaf-Heerlen hebben Provinciale Staten op 7 juli 2017 de deur geopend naar een betere toekomst voor de inwoners van Landgraaf, Heerlen en de regio. De kans op een betere toekomst ligt daarmee in onze handen. De rijen moeten nu gesloten worden. De verdeeldheid in de samenleving moet stoppen. De fusie zal er naar alle waarschijnlijkheid komen en het is zaak er nu samen het beste van te maken. We doen daarom een oproep aan de gemeentebesturen van Landgraaf en Heerlen, om samen met hun inwoners, vanaf nu de handen ineen te slaan. Aandacht voor de wijken, aandacht voor identiteit, aandacht voor voorzieningen en de belangen van onze medewerkers. Want we mogen deze kans niet uit onze handen laten glippen!

Provinciale Staten stemmen in met herindelingsvoorstel

Op donderdag 6 juli spraken Provinciale Statenleden over de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen. Na een uitvoerig debat vond op vrijdagochtend de stemming plaats. De partijen CDA, GroenLinks, PvdA, D’66, SP en VVD schaarden zich achter het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten.  In totaal stemden 34 Statenleden voor en 13 Statenleden tegen het voorstel.

Fractievoorzitter Robin Reichrath reageert namens de PvdA-fractie: ‘De herindeling Landgraaf-Heerlen komt nu héél dichtbij. Het is zaak dat het Landgraafs college van B&W nu op een constructieve wijze aan tafel schuift om over de belangen van het gemeentepersoneel en onze inwoners te spreken. Zij hebben recht op een constructief gemeentebestuur!’.