Investeringsagenda: ‘Dé brug naar een betere toekomst!’

Om gemeenten die gaan herindelen een voortvarende start te geven, heeft de Provincie Limburg enkele maanden geleden aan de betrokken gemeenten een substantiële bijdrage aan een investeringsagenda toegezegd. In de regio Parkstad, waar de sociaaleconomische achterstanden groot zijn, is zo’n investeringsagenda bittere noodzaak. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom een substantiële bijdrage aan Landgraaf en Heerlen in het vooruitzicht gesteld. Voorwaarde is wel dat betrokken gemeenten zelf samen (in samenwerking met de Provincie Limburg) aan de slag gaan met de invulling van deze investeringsagenda.

In maart van dit jaar besloten het college van B&W en de coalitiefracties GBBL, CDA en PRO in Landgraaf om geen medewerking te verlenen aan het opstellen van een investeringsagenda voor de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen.

De afgelopen maanden zijn daarom de fracties van PvdA, SP, GroenLinks, VVD en Fractie Haarbosch aan de slag gegaan met een investeringsagenda die als input kan dienen voor de uitwerking van een gezamenlijke en toekomstgerichte agenda. In de afgelopen maanden hebben we met deskundigen uit het maatschappelijk middenveld gesproken. Zij bevestigen de noodzaak van een constructieve en toekomstgerichte aanpak via een gezamenlijke investeringsagenda.

De investeringsagenda bevat een sterke impuls voor de sociale agenda. Daarnaast kiezen genoemde partijen voor substantiële investeringen in de voorzieningen van onze buurten en wijken. Denk daarbij aan een nieuw zwembad op de huidige locatie In de Bende in combinatie met een verdere doorontwikkeling van het sportpark, de upgrading van de Oefenbunker en het verduurzamen maken van woningen.

Nu Provinciale Staten op 7 juli 2017 met een ruime meerderheid hebben ingestemd met het herindelingsadvies, is de kans verder toegenomen dat de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen per 1 januari 2019 een feit zal zijn. Het is van belang voor onze inwoners en de medewerkers van de gemeente Landgraaf dat we goed en tijdig voorbereid zijn op een eventuele herindeling van Landgraaf en Heerlen. De voorstellen uit de investeringsagenda helpen daarbij en geven een kwalitatieve impuls op vele beleidsterreinen.

De investeringsagenda wordt in de vorm van een initiatiefvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van Landgraaf op 28 september (oordeelvormend) en op 12 oktober (besluitvormend). Het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf is uitgenodigd om op de voorstellen een (voorlopige) reactie te geven, zodat de gemeenteraad in staat is de overwegingen van het college van B&W mee te nemen in haar beraadslagingen.

Onze inspanningen zijn en blijven gericht op de totstandkoming van een gezamenlijke investeringsagenda van Landgraaf, Heerlen en de Provincie Limburg. Gelet op de sociaaleconomische achterstanden in de beide gemeenten, zijn we onze inwoners en onze medewerkers deze inspanning verplicht.

Lees hier het initiatief-raadsvoorstel van de fracties van PvdA, SP, Fractie Haarbosch, GroenLinks en VVD.

Lees hier de investeringsagenda (met daarin alle goede voorstellen) zoals deze aan de gemeenteraad van Landgraaf is voorgelegd.

DDL-20170825-02001HE002