Maand: oktober 2017

PvdA in Parkstad pleit voor pilot wietteelt

Vorige week is het regeerakkoord van het nieuwe kabinet gepresenteerd. Voor de Partij van Arbeid staan er veel plannen in waar wij niet gelukkig mee zijn. Maar politiek gaat om inhoud. Eén van de goede plannen van het nieuwe kabinet willen wij graag omarmen door een actieve bijdrage te leveren vanuit de regio Parkstad Limburg.

Parkstad Limburg is een hotspot op de kaart van Europa. Grenzen zijn dichtbij en het illegale (drugs)circuit weet Zuid-Limburg goed te vinden. Fractievoorzitter Robin Reichrath: ‘De overlast in onze buurten en wijken vraagt om een andere aanpak. Parkstad Limburg – waar de drugsproblematiek relatief groot is – verdient een kans als pilot-project.’

De criminele netwerken achter de wietteelt moeten een halt worden toegeworpen. Het reguleren van de wietteelt kan daaraan bijdragen. Het is van belang dat een gemeente die een dergelijk experiment aangaat, zich gesteund voelt door de regio’, aldus initiatiefnemer Lars Kockelkoren namens de PvdA in Parkstad.

Klik hier om de motie te lezen

Ministerraad: Landgraaf en Heerlen gaan samen

Vrijdag 13 oktober 2017 heeft de ministerraad ingestemd met het herindelingsvoorstel Landgraaf-Heerlen per 1-1-2019. Dit is een grote en belangrijke stap richting de herindeling. De inhoudelijke argumenten die pleiten vóór de herindeling wegen voor het kabinet zwaarder dan de procedurele bezwaren van het college van Landgraaf.

Laten we daarom nu eindelijk aan de slag gaan en ons richten op de toekomst.

Persbericht van de Rijksoverheid:

Gemeentelijke herindeling Heerlen en Landgraaf

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van een herindelingsvoorstel aan de Raad van State. De gemeenten Heerlen en Landgraaf worden samengevoegd.

In de regio Parkstad Limburg wordt al ruim vijftien jaar gesproken over regionale samenwerking en de noodzaak tot het versterken van de bestuurskracht van de gemeenten. Zowel de provincie Limburg als de gemeente Heerlen zijn voorstander van de herindeling. De gemeenteraad van Landgraaf is in meerderheid tegen de herindeling van de twee gemeenten, maar heeft eerder wel meermaals opgeroepen tot heroriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente en een herindeling op bredere schaal binnen Parkstad Limburg bepleit. Uiteindelijk is op initiatief van de Gedeputeerde Staten overgegaan tot een herindelingsadvies voor Landgraaf en Heerlen. De samenvoeging leidt tot een bestuurskrachtige gemeente met een grote interne samenhang, die goed past binnen de regio Parkstad Limburg.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2019.

GS spreekt commitment uit over Landgraafse investeringsagenda

Enige tijd geleden presenteerden de fracties SP, GroenLinks, Haarbosch, VVD en PvdA een toekomstgerichte investeringsagenda. Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van donderdag 28 september 2017 vroeg GBBL-fractieleider Andy Dritty, mede namens de fracties CDA en PRO waaruit het Provinciaal commitment blijkt ten aanzien van de voorstellen uit de door ons gepresenteerde investeringsagenda.

Het college van gedeputeerde Staten heeft deze bereidheid nogmaals expliciet per brief aan de gemeenteraad van Landgraaf kenbaar gemaakt. Het is nu aan Landgraaf om de handschoen op te pakken.

‘Wij hebben dan ook met belangstelling kennis genomen van het initiatiefvoorstel ‘Investeringsagenda Landgraaf-Heerlen’…. ‘Wij zien op verschillende punten goede eerste aanknopingspunten met het provinciale beleid en programma’s. Daarbij kan gedacht worden aan het verder verduurzamen van de woningmarkt, het terugdringen van sociaaleconomische achterstanden, de uitbouw van de samenwerking tussen culturele infrastructuur en gezamenlijke programmering van Landgraaf en Heerlen, evenals de transformatie van de bebouwde omgeving met de IBA-aanpak.  De Leisurelane, de gedachten over de ontwikkelingen op en rondom de Wilhelminaberg, Slot Schaesberg en versterking van het toeristisch-recreatief profiel van beide gemeenten spreken ons aan.

Wat betreft de sportinfrastructuur zijn er ook al contacten over de mogelijkheden voor het realiseren van een verbeterde BMX-baan, maar ook gedachten om te kijken of er in Limburg locaties zijn die geschikt zijn voor de realisatie van een 50-meter zwembad voor zowel topsport als recreatief gebruik.

Kortom, vanuit het college van Gedeputeerde Staten is er volop steun en commitment, wat zich ook vertaalt in de bereidheid om er financieel aan bij te dragen, om samen met u en de gemeente Heerlen toe te werken naar een gezamenlijke en structuurversterkende investeringsagenda Landgraaf-Heerlen. ‘

Fractievoorzitter Robin Reichrath reageert: ‘Nu de de kans op een herindeling Landgraaf-Heerlen met het nieuwe regeerakkoord weer verder is toegenomen, is het zaak dat het college van B&W haar energie weer in de toekomst van onze inwoners gaat steken. Met de investeringsagenda hebben we een doordacht en toekomstgericht voorstel op tafel gelegd. Nu ook de provincie haar commitment hierover heeft uitgesproken, moeten we weer samen aan de slag. Indien de gemeenteraad de investeringsagenda van tafel veegt, hebben GBBL, CDA en PRO echt iets uit te leggen aan onze inwoners, het gemeentepersoneel en alle maatschappelijke partners die aan deze investeringsagenda hebben meegewerkt’.

Lees de gehele brief van het college van GS aan de gemeenteraad van Landgraaf hier