Auteur: pvda-landgraaf

Oproep kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Vind jij het belangrijk dat het goed gaat met alle mensen in onze gemeente? Dat ze gezond en gelukkig zijn? Dat ze bij pech kunnen rekenen op een stevig vangnet en liefdevolle hulp om er weer bovenop te komen? Dat kinderen niet opgroeien in armoede, maar juist alle kansen van de wereld krijgen om zich te ontwikkelen? Wil jij samen met ons rechtzetten wat is scheefgegroeid in Nederland?
PvdA Landgraaf-Heerlen zoekt enthousiaste kandidaten voor de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf voor de periode 2022 – 2026. Volksvertegenwoordigers in hart en nieren, die het leuk en belangrijk vinden om de sociaaldemocratische waarden te
vertegenwoordigen in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving!
Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 17 mei 2021 een mail naar Jan Boumans (janboumans1@hotmail.com), secretaris van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie en met daarin je ambitie, motivatie en eventueel een CV. Meer informatie over de procedure en de profielschets is te vinden in deze PDF (klik).
Behoefte aan een persoonlijk gesprek? Mail dan Cynthia Veerman, fractieleider van PvdA Landgraaf, op cynthia.volten@gmail.com.
We hopen je snel te mogen begroeten!

Casper Gelderblom: Make Amazon Pay!

Vandaag sprak ons afdelingslid Casper Gelderblom bij De Nieuws BV op NPO Radio 1 over het oprichten van een vakbond voor Amazon werknemers. Dit gesprek is hier te volgen: https://www.nporadio1.nl/…/74915-2021-04-06-komt-er-een…
Casper Gelderblom is voormalig bestuurslid van de PvdA Heerlen, promovendus aan de European University Institute, en namens Progressive International coördinator van de wereldwijde Make Amazon Pay campagne. Over #MakeAmazonPay schreef hij eerder dit stuk voor The Guardian: https://www.theguardian.com/…/black-friday-global…
De oproep voor een eerlijke beloning voor Amazon medewerkers is dus niet uit de lucht gegrepen. Eerder vroeg onze fractieleider in Heerlen Henk Verreck middels raadsvragen al aandacht voor de zwakke positie van Amazon werknemers, dit naar aanleiding van het nieuws dat Amazon een distributiecentrum in Heerlen wilt openen. We juichen deze investering in onze regio graag toe maar willen wel dat de toekomstige werknemers uit Parkstad een eerlijke beloning krijgen voor hun arbeid!

Doe mee aan de regiomanifestatie op 6 maart!

Uitnodiging

Zaterdag 6 maart 2021 organiseren de PvdA-afdelingen in Parkstad (Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade Landgraaf-Heerlen en Simpelveld-Voerendaal) van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur een openbare bijeenkomst met als thema “Een eerlijke toekomst voor Parkstad Limburg”! Aanleiding vormen de meerdere generaties aanhoudende achterstanden die in Parkstad bestaan op sociaaleconomisch en sociaalmaatschappelijk gebied. De 4 stedelijke Parkstad gemeenten bungelen steevast onderaan lijstjes en dit moet echt een keer veranderen. Gelukkig komt er de laatste tijd meer aandacht voor de situatie in Parkstad en zijn er ook programma’s waarin deze problemen worden benoemd zoals aanwijzing tot Novi-gebied en de Regiodeal. Echter voor de PvdA in Parkstad zijn deze programma’s nog steeds niet goed genoeg: er wordt nog te veel in stenen geïnvesteerd en veel te weinig in mensen.  De programma’s moeten veel meer samenhang krijgen om de kansarmen een eerlijke toekomst te bieden. Daarom willen wij focus op echte verbetering op het gebied van Wonen, Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, en Jeugd en Onderwijs. Er is een structureel meenjarenplan nodig (20 jaar,Nationaal Programma Parkstad Limburg) met een ketenwerking tussen de verschillende onderwerpen, en met focus op díe wijken van Parkstad waar deze aandacht nodig is. Een regionale problematiek vereist ook een regionale aanpak!

De landelijke PvdA vindt dit ook heel erg belangrijk want het is de enige landelijke partij die de aanpak van de hardnekkige achterstanden in Parkstad in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen! 

Middels de openbare bijeenkomst willen wij aandacht vragen voor de echte problemen van Parkstad en voor dit plan. De digitale bijeenkomst met medewerking van Lilianne Ploumen en Frans Timmermans wordt georganiseerd vanuit een professionele studio. Aan deze bijeenkomst kan iedereen, leden en niet-leden, deelnemen en vragen stellen. 

Voor de PvdA in Parkstad is deze bijeenkomst een resultaat van een intensieve samenwerking die bovendien past in de verkiezingscampagnes voor de Tweede Kamer in maart 2021 en een aanloop is naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Maar vooral om aan te geven wat wij noodzakelijk vinden voor Parkstad. Maar dit is ook een open uitnodiging aan andere politieke groeperingen en maatschappelijke organisaties.

Aan deze middag nemen naast Frans Timmermans en Lilianne Ploumen, ook de Limburgse kandidaten voor de Tweede Kamer, Jasper Kunzelaers uit Venlo en Merle van Leusden-Brüning uit Brunssum, deel. 

Vier werkgroepen van de PvdA in onze regio werken al maanden aan de thema’s “Wonen”, “Werk en Inkomen”, “Zorg en Welzijn” en “Jeugd en Opleiding”. Vanuit deze werkgroepen zal de stand van zaken en een gemeenschappelijke optrekken over deze thema’s worden gepresenteerd. Dat moet ook onderdeel worden van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad! 

Als jij via Zoom wilt deelnemen aan deze middag, stuur dan een email naar g.reichrath@gmail.com . Als je nu al vragen hebt, stuur die dan mee!
Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvang je een Zoom-link die je toegang geeft tot deze middag. Tijdens de bijeenkomst kunnen via de chat ook vragen worden gesteld.

De PvdA afdelingen Parkstad.

Zie ook de flyer hieronder!

ParkstadLeeftadvertentie

Nieuwe bestuursleden verkozen

Gisteren zijn per acclamatie drie nieuwe bestuursleden verkozen, te weten Angelo van Goethem in de rol van secretaris, John Haex in de rol van penningmeester en Melvin Roeleveld in de rol van Algemeen Bestuurslid.
Het bestuur blijft op zoek naar enthousiaste mensen om tot het bestuur toe te treden en te helpen de structuur van de afdeling Landgraaf-Heerlen te verbeteren. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met voorzitter Marcel Verheijden via marcel.pvda@outlook.com.

In memoriam: Jan Mans

Vandaag bereikte ons het trieste nieuws dat Jan Mans op 80-jarige leeftijd is overleden. De Heerlenaar, PvdA-er in hart en nieren, is onder andere burgemeester van Meerssen, Kerkrade en Enschede geweest.

Wij wensen zijn vrienden en nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 🌹

Lijsttrekker Lilianne Ploumen: “Er komt meer financiële armslag voor Parkstad”

Begin 2020 hebben afdelingen van de PvdA in Parkstad (Landgraaf-Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld-Voerendaal en Beekdaelen) de handen ineengeslagen. We hebben een gemeenschappelijk “Manifest” (zie bericht) ondertekend om samen de achterstanden in Parkstad aan te pakken. De PvdA wil onze regionale problemen  onder de aandacht brengen van het bestuur en de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Nelleke Vedelaar, voorzitter van de PvdA,  heeft Parkstad in april 2020 bezocht en alle medewerking toegezegd om landelijk aandacht te krijgen voor de zorgelijke situatie in Parkstad zoals bv. laaggeletterdheid, gezondheidszorg en scholing, werkeloosheid en armoede. 

Daarnaast heeft Lilianne Ploumen vier keer Parkstad bezocht en ons gesteund om de achterstandsproblematiek op de landelijke, politieke agenda te krijgen.

In november 2020 werd het verkiezingsprogramma van de PvdA gepresenteerd en wordt twee keer Parkstad vermeld. Op bladzijde 41 staat: ”Binnen steden willen wij extra investeren in de leefbaarheid van gebieden waar de sociale samenhang onder druk staat zoals in Parkstad….” en op pagina 49 : “Er komt een Nationaal Actieprogramma Parkstad Limburg”!  

Hiermee is de PvdA de enige partij die in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer aandacht heeft voor de situatie in Parkstad!

Tijdens de Algemene Beschouwingen van november 2020 werden in Kerkrade, Brunssum en Landgraaf door onze fracties moties ingediend waarin de colleges van B&W gevraagd werden om zich in te zetten voor een Nationaal Programma Parkstad Limburg (NPPL). 

In Kerkrade en Brunssum werden deze moties onmiddellijk omarmd en unaniem gesteund door de gemeenteraden. In Landgraaf adviseerde het College van B&W deze motie niet te steunen maar onze fractie diende een aangepaste motie met dezelfde strekking eind november opnieuw in. Gelukkig werd deze motie toen wel aangenomen en unaniem gesteund. 

In Heerlen heeft onze fractie geen motie ingediend maar aandacht gevraagd voor een NPPL wat door de burgemeester werd toegezegd. Twee dagen na deze Algemene Beschouwingen bleek dat de Heerlense coalitie wil inzetten op een lokale aanpak van de problemen in Heerlen Noord maar niet op een regionale aanpak. 

De PvdA in Parkstad vindt dat een jarenlange, regionale achterstandsproblematiek ook een regionale aanpak verdient met forse, financiële steun van het Rijk en over een hele lange periode!

 Vrijdag 29 januari jl. kwam onze nieuwe lijsttrekker Lilianne Ploumen voor de vijfde keer naar Parkstad en bezocht de Broederschool op de Molenberg. Lilianne sprak daar met de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. 

Zij was zeer onder de indruk van de betrokkenheid, het enthousiasme en inzet van het schoolteam. Zij gaf ook aan zich sterk te willen maken voor een Nationaal Programma Parkstad Limburg (NPPL) met daarin o.a. meer geld voor extra schooltijd in het basisonderwijs. Ook sprak zij met personeel en ouders over de problemen in deze coronatijd bij de noodopvang van kinderen en de achterstand die kinderen oplopen. 

Direct na haar bezoek aan de Broederschool plaatste Lilianne hierover een bericht op haar Facebookpagina (KLIK HIER). Foto´s van het bezoek van Lilianne zijn te vinden op onze FB-pagina.

Om na de verkiezingen een nationaal programma voor onze regio te kunnen realiseren, zijn al enige tijd verschillende werkgroepen actief om de bouwstenen voor het programma aan te leveren. Voor Parkstad staat dus heel veel op het spel bij deze Tweede Kamerverkiezingen en voor u veel te kiezen. Met een goede uitslag kunnen we de volgende stap zetten naar een eerlijkere toekomst voor iedereen in plaats van alleen maar te praten over de achterstanden. 

In de regionale en provinciale media is er veel aandacht geweest voor het bezoek Lilianne Ploumen aan Parkstad. Het feit dat de PvdA als enige partij de achterstandsproblematiek in Parkstad in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen wordt ook vaak aangehaald. Artikels hierover zijn HIER, HIER, HIER en HIER te lezen.

Als je vragen hebt over onze PvdA of mee wilt doen, neem dan contact op met voorzitter Marcel Verheijden, bereikbaar op via mail: marcel.pvda@outlook.com.

Manifest aanpak achterstanden Parkstad Limburg

De afdelingen van de PvdA in de Regio Parkstad Limburg zijn zich er zeer van bewust dat de maatschappelijke achterstanden in ons stedelijk gebied een structureel probleem van onze samenleving zijn. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum, staan jaar in jaar uit aan de onderkant van landelijke kengetallen op het gebied van gezondheid, werkloosheid, opleidingsniveau, inkomen, problematische schulden en jeugd- en jongerenproblematiek. Sommige van deze achterstanden zijn inmiddels “erfelijk” en vormen voorspelbare kenmerken van de inwoners van een aantal wijken in deze gemeenten. Onze problematiek is vergelijkbaar met die van Rotterdam, Amsterdam of Groningen!

Sinds de jaren ’70 zijn door opvolgende regeringen, provincie- en gemeentebesturen tal van beleidsprogramma’s in gang gezet om in de grote steden van de Randstad deze kenmerkende achterstanden te bestrijden. Door de extra aandacht voor de herstructurering van de voormalige Oostelijke Mijnstreek en de later ingezette vergrijzing en ontgroening, werd ook onze regio daar soms bij betrokken. 

Maar we moeten constateren dat dit tot heden weinig of geen effect heeft gehad. Van de Perspectievennota Limburg, de operatie van Zwart naar Groen, het Grote Stedenbeleid, de wijkenaanpak en de herstructurering van de woningmarkt op Parkstad Limburg-niveau: niets lijkt echt te helpen om de kern van het probleem aan te pakken. 

De PvdA is er van overtuigd dat ook de recent bekend geworden “Regio Deal” onvoldoende effect zal hebben op de bestaande achterstanden. Wij constateren namelijk dat, net als bij alle voorgaande pogingen, vrijwel alle financiële middelen worden ingezet op de hardware. Het gaat opnieuw over stenen en asfalt, en vooral over resultaten op de korte termijn. En dus niet over duurzame inzet op bestrijding van de vele hardnekkige achterstanden. En dus hebben de inwoners van onze regio gemiddeld nog altijd een veel lagere levensverwachting. Het uitblijven van meetbaar effect van de inzet tot nu toe, maakt duidelijk dat het anders moet. 

De PvdA in de Regio Parkstad Limburg vindt de genoemde achterstanden onacceptabel en roept daarom politieke partijen van links tot rechts, beleidsmakers op alle niveaus, maatschappelijke organisaties met relevante expertise en ook het bedrijfsleven op om gezamenlijk tot een andere aanpak te komen.

Een aanpak waarbij structureel geïnvesteerd wordt in mensen voor mensen op basis van een nationaal plan achterstandsbestrijding.  Waarmee de grote groep van mensen zonder kansen eindelijk aan een perspectief op verbetering geholpen wordt. En wij hoeven daarbij niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn de afgelopen 40 jaar tal van effectieve hulpprogramma’s gestart die aantoonbaar leiden tot structurele verbeteringen: in de gezondheidszorg, het onderwijs, het welzijnswerk en het arbeidsmarktbeleid. Maar al te vaak werden die programma’s vroegtijdig beëindigd als gevolg van bezuinigingsoperaties, aflossing van de politieke wacht, gebrek aan doorzettingsmacht of versnippering van middelen.

Wij zetten ons in om te komen tot een integrale en breed gedragen samenwerking die een structurele aanpak mogelijk maakt in álle domeinen, dus inclusief het sociale domein. En met een horizon tot tenminste 2030!

Onze inzet daarbij is een meetbare en duurzame kansenverbeteringen voor iedereen die aan de kant staat, voor de vele kinderen en jongeren die we hard nodig hebben maar die al snel kansloos blijken. Dat vraagt om langjarige ondersteuning en begeleiding voor hen die het nodig hebben, oud of jong. En dus ook om een integrale aanpak van de pijlers werken, wonen, welzijn en zorg, en jeugd en onderwijs. Met een geconcentreerde inzet van middelen, dáár waar ze het hardst nodig zijn: in de wijken met de grootste achterstanden.  Het vraagt ook om effectieve inzet en dus het gebruik van erkende en bewezen effectieve inzet van expertise en menskracht. En het vraagt om betrokkenheid van velen, van inzet van mens tot mens, van buddy tot hulpbehoevende. Wij geloven in de maakbaarheid van een kansrijk Parkstad Limburg van en voor iedereen.

 

Januari 2020

 

Afdeling Landgraaf-Heerlen,

Marcel Verheijden, voorzitter

 

Afdeling Kerkrade,

Hans Bosch, voorzitter

 

Afdeling Brunssum,

Servie Broers, voorzitter

 

Afdeling Simpelveld-Voerendaal,

Chames Nouri, voorzitter

 

Afdeling Beekdaelen,

Richard Griffijn, voorzitter

 

Speel mee met de contractbingo!

Een vast contract is voor steeds meer mensen een utopie. Steeds meer mensen zijn tegen hun wil ZZP-er, oproepkracht of flexwerker. Kijk eens om je heen, bij familie en vrienden. Krijg jij de bingokaart vol?
 
De PvdA wil iets doen aan deze onzekere contractvormen! Wil je meer weten over #OnsPlan? Volg dan onderstaande link en speel mee!
 

PvdA Landgraaf gaat voor Nationaal Programma

Ondanks de vele goedbedoelde initiatieven om sociale achterstanden in onze gemeente en regio weg te werken, leveren deze inspanningen helaas weinig resultaat op. Daarom hebben de PvdA fracties in Parkstad de handen ineengeslagen en gepleit voor een landelijk actieprogramma vergelijkbaar met het programma van Rotterdam-Zuid, om de sociale achterstanden in onze regio op deze manier gestructureerd en met hulp van Den Haag aan te pakken.

We zijn erg blij dat dit programma is opgenomen in het landelijk verkiezingsprogramma van de PvdA. We zijn vastberaden om ook na de verkiezingen te werken aan een socialer Landgraaf.

Wilt u meer weten over het PvdA verkiezingsprogramma? Volg dan onderstaande link:
https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/

Brief aan minister van BZK Kajsa Ollongren inzake Regiodeal Parkstad Limburg

De afdelingsvoorzitters van Landgraaf-Heerlen, Kerkrade, Voerendaal-Simpelveld, Brunssum en Beekdaelen hebben een brief gestuurd aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa Ollongren. In deze brief is opgeroepen om nader te kijken naar de effectiviteit van de Regio Deal Parkstad Limburg. Deze brief is hieronder te lezen.

Samen werken wij aan een socialer Parkstad!

Brief aan BZK inzake achterstanden Parkstad Limburg